Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Stadsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2015 i uppdrag att utreda områden för markanvisningar. Aktuellt planområde är ett av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att utreda vidare för bostadsbebyggelse.

    I april 2015 inkom Brickhouse Fastighetsutveckling AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse och butikslokaler, vilket ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning. MSU beslutade den 20 maj 2015 att ge positivt planbesked området i anslutning till Granängstorget. Resterande delar av Brickhouses förslag planeras att ingå i kommande program för Wättingestråket.

    I september 2015 inkom Tyresö Bostäder AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra en påbyggnad på befintligt parkeringshus längs Granängsringen. Även detta ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning och MSU beslutade den 6 oktober 2015 att ge positivt planbesked.


Högermeny