Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granängstorget

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för att möjliggöra bostäder vid Granängstorget i Bollmora.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-08-12 §96 
Utökat planuppdrag: MSU 2016-03-22 §44

Samråd: 30/8 - 27/9 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 4 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 1/2 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 2/3 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Information om planförslaget

 • Samråd pågår 30 augusti - 27 september

  Detaljplanen finns utställt för samråd under tiden 30 augusti – 27 september, för att få synpunkter från dem som berörs av planen.

  Ett samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus på Granängsringen 57 (gå in genom portiken från Granängstorget) lördag den 17 september 2016 kl. 11-15, där representanter för kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

  De handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängligt på hemsidan; www.tyreso.se/granangstorget under rubriken Samrådshandlingar, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.

  Välkommen med dina synpunkter

  Skicka dina synpunkter med brev eller e-post senast den 27 september 2016 till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö, eller via e-post: plan@tyreso.se. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Granängstorget". Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  För mer information

  Per Jerling, planeringsarkitekt, per.j@landskapslaget.se

 • Bakgrund

  Stadsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2015 i uppdrag att utreda områden för markanvisningar. Aktuellt planområde är ett av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att utreda vidare för bostadsbebyggelse.

  I april 2015 inkom Brickhouse Fastighetsutveckling AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse och butikslokaler, vilket ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning. MSU beslutade den 20 maj 2015 att ge positivt planbesked området i anslutning till Granängstorget. Resterande delar av Brickhouses förslag planeras att ingå i kommande program för Wättingestråket.

  I september 2015 inkom Tyresö Bostäder AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra en påbyggnad på befintligt parkeringshus längs Granängsringen. Även detta ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning och MSU beslutade den 6 oktober 2015 att ge positivt planbesked.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen. Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Förslaget syftar till att bidra med en variation av bostäder i området. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden.

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Per Jerling

Kontakt

Exploateringsingenjör
Anna Bäcklund

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö