Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granängstorget

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för att möjliggöra bostäder vid Granängstorget i Bollmora.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-08-12 §96 
Utökat planuppdrag: MSU 2016-03-22 §44

Samråd: 30 augusti - 27 september 2016
Granskning: 7 - 28 november 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2018
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2018

 

Planprocess

 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information om planförslaget

 • Granskning 7-28 november 2017

  Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 7 – 28 november 2017 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Inkomna samrådsyttranden redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen.

  Tyck till senast 28 november

  Vi vill gärna ha din åsikt om det här förslaget. Senast den 28 november måste ditt yttrande vara kommunen tillhanda, skicka din skrivelse via e-post: plan@tyreso.se eller till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Granängstorget". Efter granskningsperioden görs en granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 • Bakgrund

  Stadsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2015 i uppdrag att utreda områden för markanvisningar. Aktuellt planområde är ett av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att utreda vidare för bostadsbebyggelse.

  I april 2015 inkom Brickhouse Bostadsutveckling AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse och butikslokaler vid Granängstorget och längs Granängsringen. Detta ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 20 maj 2015 att ge positivt planbesked för området i anslutning till Granängstorget. Resterande delar avses att ingå i kommande program för Wättingebacken.

  I september 2015 inkom Tyresö Bostäder AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra en påbyggnad på befintligt parkeringshus längs Granängsringen. Även detta ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 6 oktober 2015 att ge positivt planbesked.

  I oktober 2016 inkom Akelius Residential Property AB med en ansökan om planbesked för att möjligöra bostadsbebyggelse och butikslokaler på sin egen fastighet vid Granängsvägen och Granbacksvägen.

 • Syfte och huvuddrag

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen. Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Förslaget syftar till att bidra med en variation av bostäder i området samt fler publika lokaler mot torg och gator. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden. Gator och torg omgestaltas för att ge mer utrymme till gående och cyklister samt för vistelse.

 • Samrådshandlingar

 • Granskningshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Landskapslaget
Max Goldstein

Kontakt

Exploateringsingenjör
Anna Bäcklund

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö