Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ny bostadsbebyggelse i flerfamiljshus mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen. Sammanlagt kan ca 150 bostäder i hyresrätt tillkomma fördelat på fyra flerbostadshus.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-04-18 §58
Samråd: 8 – 30 juni 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 4 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2017
Laga kraft: Preliminärt kvartal 1 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information

 • Bakgrund

  Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Näsby 4:1106 m fl. Därefter har behovet av att framställa nya bostäder ytterligare ökat. Planuppdrag och beslut om samråd gavs i april 2016 för området mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Aktuellt planområde innefattar fastighet Näsby 4:1106 samt del av Kamomillen 1, Veronikan 1 och Näsby 4:1469 och omfattar cirka 150 lägenheter i fyra byggnader i 5 våningar. Lägenhetsstorlekarna planeras bli 1:or och ett fåtal 2:or. Bostadshusen placeras i höjd med befintlig bebyggelse med två bostadshus i väster och två bostadshus i det östra läget. En ny infartsväg från Bergfotensvängen föreslås genom breddning av befintlig gång- och cykelväg. Området föreslås få markparkering. Bostadskomplement som förråd inryms i flerbostadshusens bottenvåning.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning 

  Plankarta 

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning 

  Samrådshandlingar upphävande §113 förordnande

  §113 information om upphävande 

  §113 kartbilaga 


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-18

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2