Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 20 april 2016 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl., planområdet ligger i Bollmora. Granskning pågår 24 oktober - 10 november.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-04-18 §58
Samråd: 8 – 30 juni 2016
Granskning: 24 oktober - 10 november 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 4 2016
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information

 • Granskning pågår 24 oktober - 10 november

  Detaljplanen finns utställt för granskning under tiden 24 oktober – 10 november 2016, för att få synpunkter från dem som berörs av planen. De handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängliga här på planens webbplats, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.

  Välkommen med dina synpunkter

  Dina synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 10 november, skicka din skrivelse till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Näsby 4:1106". Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar och svarar på inkomna synpunkter.
  Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 • Bakgrund

  Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten Näsby 4:1106. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjning och sedan planbeskedet beslutades har behovet av att framställa nya bostäder ytterligare ökat.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus. Bostäderna som planeras kommer företrädesvis vara mindre lägenheter som upplåts med hyresrätt.

  Planen innebär att bostäder i flerfamiljshus kan uppföras inom planområdet. Till bostadsområdet kommer en ny väg anläggas som infart från Bergfotensvängen. Allmänhetens tillgänglighet för gångpassage säkerställs mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen. Planområdet ligger nära befintlig bebyggelse och i anslutning till kollektivtrafik och grönområde.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning 

  Plankarta 

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning 

  Samrådshandlingar upphävande §113 förordnande

  §113 information om upphävande 

  §113 kartbilaga 

 • Granskningshandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-10-24

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2