Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

 • Planområdet gränsar till Nacka kommun och Stockholm stad i väster. Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två-tre våningar. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att en skala med som mest tre våningar föreslås och genom att volymer saxas och bryts upp.

  Bebyggelsen ska anpassas till terrängen och hus anläggas för att ta upp nivåskillnader- de kan trappas och anläggas med suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Sprängning, schaktning och fyllning är endast tillåten i följande fall;
  - i nära anslutning till planerad bebyggelse
  - för att möjliggöra infart till bostäder samt
  - vid nedgrävning av ledningar
  Eftersom bebyggelse delvis ersätter naturmark har dagvattensituationen på platsen utretts under planarbetet.


Högermeny