Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Kumla 3:213 och 3:214 (bostäder vid Töresjövägen)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.

Planarbetet sker med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-10-21 §142
Samråd: 31 maj – 15 augusti 2016
Granskning: 13 december 2016 - 31 januari 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 2 2017
Laga kraft: Tidigast 2 2017

 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information

 • Bakgrund

  Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, MSU, att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:213 och 3:973 samt att skicka förslaget på samråd. Arbetet har därefter justerats till att omfatta fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214.

  En arbetsgrupp för bostadsförsörjning under ledning av samhällsbyggnadschefen tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar på kort och lång sikt eftersom efterfrågan på bostäder är mycket stor. Planområdet pekas i kommunensöversiktsplan, ÖP, ut om lämplig för förtätning.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två-tre våningar. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att en skala med som mest tre våningar föreslås och genom att volymer blandas och bryts upp.

  Bebyggelsen ska anpassas till terrängen och hus anläggas för att ta upp nivåskillnader- de kan trappas och anläggas med suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Sprängning, schaktning och fyllning är endast tillåten i följande fall;
  - i nära anslutning till planerad bebyggelse
  - för att möjliggöra infart till bostäder samt
  - vid nedgrävning av ledningar

  Inom planområdet, mot fastighetsgränsen i öster, finns en höjd med uppväxta träd och annan vegetation som ska bevaras. Den fungerar även som insynsskydd för grannfastigheten.

  Eftersom bebyggelse delvis ersätter naturmark har dagvattensituationen på platsen utretts under planarbetet.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Tillhörande utredningar

  Dagvattenutredning

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning

 • GranskningshandlingarPublicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-02-22

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Johanna Wadhstorp

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö