Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Kumla 3:213 och 3:214 (bostäder vid Töresjövägen)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.

Planarbetet sker med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-10-21 §142
Samråd: 31 maj – 15 augusti 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 4 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2017
Laga kraft: Tidigast 2 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

 • Bakgrund

  Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, MSU, att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:213 och 3:973 samt att skicka förslaget på samråd. Arbetet har därefter justerats till att omfatta fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214.

  Närområdet består framförallt av villabebyggelse i varierande utformning och ålder. I kommunens gällande översiktsplan ingår fastigheterna i ett utmarkerat område för tätare bebyggelse i form av radhus, parhus eller flerbostadshus.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Planområdet gränsar till Nacka kommun och Stockholm stad i väster. Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två-tre våningar. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna genom att en skala med som mest tre våningar föreslås och genom att volymer saxas och bryts upp.

  Bebyggelsen ska anpassas till terrängen och hus anläggas för att ta upp nivåskillnader- de kan trappas och anläggas med suterräng för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Sprängning, schaktning och fyllning är endast tillåten i följande fall;
  - i nära anslutning till planerad bebyggelse
  - för att möjliggöra infart till bostäder samt
  - vid nedgrävning av ledningar
  Eftersom bebyggelse delvis ersätter naturmark har dagvattensituationen på platsen utretts under planarbetet.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Tillhörande utredningar

  Dagvattenutredning

  Starthandlingar

  Start-PM

  BehovsbedömningPublicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-18

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Ilga Lanestedt