Tyck till om tyreso.se

Granskning 6 - 27 februari 2018

 

Frågor och svar

  • Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 6 februari - 27 februari 2018 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Inkomna samrådsyttranden redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen.


    Välkommen med dina synpunkter 


    Dina synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 27 februari 2018. Skickas skriftligen, med brev till: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se. Uppge namn, adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för förskola vid Akvarievägen".
    Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.
    Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


Högermeny