Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 22 mars 2017 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet.

 

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-03-21 §27
Samråd:  4 juli - 31 augusti 2017
Granskning:  6 februari - 27 februari 2018
Antagande: preliminärt kvartal 2, 2018
Laga kraft: tidigast kvartal 2, 2018

Planprocess

 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

Information

 • Granskning 6 - 27 februari 2018

  Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 6 februari - 27 februari 2018 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Inkomna samrådsyttranden redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen.


  Välkommen med dina synpunkter 


  Dina synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast 27 februari 2018. Skickas skriftligen, med brev till: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se. Uppge namn, adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för förskola vid Akvarievägen".
  Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.
  Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

 • Bakgrund

  Det aktuella området är beläget i Bollmora vid Akvarievägen, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6450 kvm och består främst av kuperad natur- och blandskogsmark, samt en lekplats. I nordväst ligger förskolan Sagan och Stimmets skola, och i nordöst Petterboda parkstråk. I söder gränsar området mot ett radhusområde. Angöring till platsen kan ske via Akvarievägen.

  Området ligger ca 500 meter från Tyresö centrum och är därmed strategiskt beläget i Tyresös främst utvecklingsområde för både bostäder och service med mycket god tillgång till kollektivtrafik och tekniskförsörkning. Vilket gör tomten attraktiv för en förskola. 

 • Syfte och huvuddrag

  Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av förskoleverksamhet till följd av en befintlig och förespådd ökning av efterfrågan på föreskoleplatser i området.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning

 • Granskningshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-02-05

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Planarkitekt
Anna Bengtsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Anna Gustafsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö