Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 22 mars 2017 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet.

 

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-03-21 §27
Samråd: 4 juli - 31 augusti 2017
Granskning: preliminärt kvartal 1, 2018
Antagande: preliminärt kvartal 1, 2018
Laga kraft: tidigast kvartal 1, 2018

Planprocess

 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

 

Information

 • Bakgrund

  Det aktuella området är beläget i Bollmora vid Akvarievägen, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6450 kvm och består främst av kuperad natur- och blandskogsmark, samt en lekplats. I nordväst ligger förskolan Sagan och Stimmets skola, och i nordöst Petterboda parkstråk. I söder gränsar området mot ett radhusområde. angöring till platsen kan ske via Akvarievägen.

  Området ligger ca 500 meter från Tyresö centrum och är därmed strategiskt beläget i Tyresös främst utvecklingsområde för både bostäder och service med mycket god tillgång till kollektivtrafik och tekniskförsörkning. Vilket gör tomten attraktiv för en förskola. 

 • Syfte och huvuddrag

  Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av förskoleverksamhet till följd av en befintlig och förespådd ökning av efterfrågan på föreskoleplatser i området.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Planarkitekt
Anna Bengtsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Anna Gustafsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö