Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Alby 1:1048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Alby 1:1048 på Musserongången 178 i Krusboda.

Planuppdrag: MSU 2015-10-21 §141
Samråd: våren 2016
Underrättelse/granskning: 
Antagande:
Laga kraft:

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planarbetet sker med standardförfarande.

 

 

Information

  • Förslag till ny bebyggelse

    Inom fastigheten föreslås att ett bostadshus med 5-10 hyreslägenheter uppförs. För att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan för fastigheten.

  • Bakgrund

    Kommunen är ägare till aktuell fastighet. Inom fastigheten har det tidigare funnits en förskola, men denna har rivits och fastigheten är sedan flera år obebyggd. Närområdet består nästan uteslutande av radhus i varierande storlek med tillhörande gemensamma parkeringsgarage.

    Fastigheten är i gällande detaljplan planlagt för allmänt ändamål och i gällande översiktsplan för kommunal verksamhet. Därmed anses föreslagen bebyggelse inte strida mot gällande översiktsplan, men ny detaljplan behöver upprättas då det behöver planläggas för bostadsändamål.

  • Planhandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö