Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Inom planarbetet kommer flerbostadshus om cirka tre till fem våningar i den östra delen av området att utredas. Bostäderna bedöms kunna placeras i anslutning till befintlig golfverksamhet där även handel och restaurangverksamhet fortsatt ska kunna bedrivas. Hotellverksamheten bedöms kunna lokaliseras till områdets västra del, i bra skyltläge vid Tyresövägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i det fortsatta planarbetet att vidare studera bebyggelsens höjd och placering med hänsyn till stadsbilden, trafikbuller, och andra riskaspekter.


Högermeny