Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Den föreslagna byggnationen omfattar bostäder i tre bebyggelsegrupper samt ett hotell, som ska samspela så att det upplevs som ett varierat men sammanhållet område. Norr om Bäverbäcksvägen föreslås lamellhus i 3-5 våningar grupperade runt bostadsgårdar. Öster om Bäverbäcksvägen föreslås åtta punkthus i 4-6 våningar i anslutning till befintlig golfverksamhet, som delvis omlokaliseras. I husens bottenvåningar kan även viss handel och restaurangverksamhet bedrivas. Söder om Bäverbäcksvägen föreslås tre 6-våningshus, formgivna för att klara bullersituationen. Här planeras även hotellet att placeras i väster, med bra skyltläge vid Tyresövägen. 

    Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i det fortsatta planarbetet att vidare studera bebyggelsens höjd och placering med hänsyn till stadsbilden, trafikbuller och solförhållanden etc. Under planarbetet kommer ett kvalitetsprogram tas fram för att säkerställa projektets arkitektoniska kvalitéer samt hållbarhetsaspekter vid genomförandet. Kommunens olika policys och riktlinjer ska användas som styrdokument för planering och genomförande.


Högermeny