Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder och hotell i Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse samt hotell- och konferensverksamhet.


Det aktuella utredningsområdet utgörs primärt av fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. 

Planuppdrag: MSU 2015-01-14 §4
Samråd: 13 oktober - 5 november, 2015

Nytt planuppdrag: MSU 2017-04-18 §41
Samråd: 19 september - 10 oktober 2017
Granskning: Preliminärt kvartal 1, 2018
Antagande: Preliminärt kvartal 2, 2018
Laga kraft: Preliminärt kvartal 2, 2018

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.  

Planen tas fram med utökat förfarande.

Planprocess

 

 

Information

 • Bakgrund

  Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändringar av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras. Företaget Bertlin & co i Handen AB kontaktade Tyresö kommun i maj 2014 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Under slutet av 2014 inkom Vegabaren AB med en förfrågan om att detaljplanelägga en del av den delvis kommunägda marken inom del av Gimmersta 1:1 och del av Bävern 3 för en hotell- och konferensanläggning.

  2014-06-14 gav Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planbesked för hotell och bostadsbebyggelse inom området och i oktober – november 2015 hölls samråd för förslaget. Sedan dess har ytterligare en aktör tillkommit och mer mark inom området föreslås nu att bebyggas med bostäder. De nytillkomna delarna gör att samrådet måste tas om. Planuppdrag för den nya inriktningen gavs 2017-04-18.

 • Syfte och huvuddrag

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 500 lägenheter i flerbostadshus, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar samt en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering. Samtidigt planläggs Bäverbäcksvägen som kommunal gata med anslutningar till Tyresövägen i väst och öst. Detaljplanen syftar även till att fördröja dagvatten och stärka urbana ekologiska samband med olika åtgärder inom planområdet. Genom ett kvalitetsprogram som knyts till planen ska hög arkitektonisk kvalitet säkerställas.

  Tyresö kommuns centrala delar genomgår en utvecklingsprocess till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum. Aktuell detaljplan är beläget i anslutning till Norra Tyresö centrums utvecklingsområde, men norr om Tyresövägen. Kopplingarna med centrum förstärks genom en gångtunnel som planeras under Tyresövägen. Planområdet omfattar i dagsläget del av golfområdet med tillhörande byggnader och parkering samt ett par småindustrifastigheter.

 • Gamla planhandlingar

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Tema
Hanna Fürstenberg Danielsson

Kontakt

Exploateringsingenjör, WSP
Maria Jansson

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö