Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder och hotell i Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse samt hotell- och konferensverksamhet.


Det aktuella utredningsområdet utgörs primärt av fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. De nuvarande planförslaget har förändrats i den omfattningen att detaljplanen kommer att samrådas på nytt under våren 2017.

Planuppdrag: MSU 2015-01-14 §4
Samråd: 13 oktober - 5 november, 2015

Nytt planuppdrag: MSU 2017-04-18 §41
Samråd: Preliminärt kvartal 2 2017
Granskning: Preliminärt kvartal 4, 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 4, 2017
Laga kraft: Preliminärt kvartal 1, 2018

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.  

Planen tas fram med standardförfarande.

Planprocess 2015

 

Information

 • Förslag till ny bebyggelse

  Den föreslagna byggnationen omfattar bostäder i tre bebyggelsegrupper samt ett hotell, som ska samspela så att det upplevs som ett varierat men sammanhållet område. Norr om Bäverbäcksvägen föreslås lamellhus i 3-5 våningar grupperade runt bostadsgårdar. Öster om Bäverbäcksvägen föreslås åtta punkthus i 4-6 våningar i anslutning till befintlig golfverksamhet, som delvis omlokaliseras. I husens bottenvåningar kan även viss handel och restaurangverksamhet bedrivas. Söder om Bäverbäcksvägen föreslås tre 6-våningshus, formgivna för att klara bullersituationen. Här planeras även hotellet att placeras i väster, med bra skyltläge vid Tyresövägen. 

  Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i det fortsatta planarbetet att vidare studera bebyggelsens höjd och placering med hänsyn till stadsbilden, trafikbuller och solförhållanden etc. Under planarbetet kommer ett kvalitetsprogram tas fram för att säkerställa projektets arkitektoniska kvalitéer samt hållbarhetsaspekter vid genomförandet. Kommunens olika policys och riktlinjer ska användas som styrdokument för planering och genomförande.

 • Bakgrund

  Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.

  I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Golfverksamheten föreslås ligga kvar, men med viss omlokalisering av dess lokaler och parkering.  Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industri­fastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet. 

  I april 2016 gav kommunen planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder. En sådan stor ändring av planen kräver dock nytt uppdrag och inriktningsbeslut. 

 • Gamla planhandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö