Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder och hotell i Bäverbäcken

Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse samt hotell- och konferensverksamhet.


Det aktuella utredningsområdet utgörs primärt av fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1.

Planuppdrag: MSU 2015-01-14 §4
Samråd: 13 oktober - 5 november, 2015
Granskning: kvartal 4, 2017
Antagande: kvartal 4, 2017
Laga kraft: kvartal 1, 2018

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.  

 

De nuvarande planförslaget har förändrats i den omfattningen att detaljplanen kommer att samrådas på nytt under våren 2017.

 

Planen tas fram med utökat förfarande.

Planprocess 

 

Information

 • Förslag till ny bebyggelse

  Inom planarbetet kommer flerbostadshus om cirka tre till fem våningar i den östra delen av området att utredas. Bostäderna bedöms kunna placeras i anslutning till befintlig golfverksamhet där även handel och restaurangverksamhet fortsatt ska kunna bedrivas. Hotellverksamheten bedöms kunna lokaliseras till områdets västra del, i bra skyltläge vid Tyresövägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i det fortsatta planarbetet att vidare studera bebyggelsens höjd och placering med hänsyn till stadsbilden, trafikbuller, och andra riskaspekter.

 • Bakgrund

  Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.

  Företaget Bertlin & co i Handen AB kontaktade Tyresö kommun i maj 2014 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området.

  Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-14 om planbesked för hotell och bostadsbebyggelse. Hotell- och konferensverksamheten ska utredas i den västra delen av området.

 • Planhandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-03-10

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö