Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Området kring Kryddvägen är utpekat i Tyresös översiktsplan från 2008 som utvecklingsområde för tätarebebyggelse. Kommunen tog därför fram en exploateringsutredningar och en landskapsanalys som utredde möjlig utveckling av området. Hela exploateringsområdet fick ett planuppdrag i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april 2014 och var sedan på samråd under hösten 2014. Efter samrådet delades området in i tre olika detaljplaner som drivs parallellt. En markanvisningstävling genomfördes vårvintern 2015 för den östra och västra delen av samrådsområdet, eller Kryddvägen etapp 2 och etapp 3 som detaljplanerna heter.

    Detaljplanen utgör etapp 2 i omvandlingen av området runt Kryddvägen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse.


Högermeny