Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Den tidigare gällande detaljplanen för fastigheten Linde 13:9 togs fram med syftet att möjliggöra en ombyggnad av huvudbyggnaden till ett så kallat fullvärdigt boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. En planändring skulle möjliggöra en ökad byggrätt, vilket var en förutsättning för att bygga om huset till lägenheter och medföra en avsevärt högre livskvalitet för de boende, samt en stor förbättring för personalen. Fastigheten Linde hade sedan tidigare använts som ett gruppboende inom liknande verksamhet.

    Under samrådsskedet konstaterade omkringboende att störningar med hög ljudnivå var betydande och att det varit så sedan anläggningens ankomst. Detta ledde till att vid framtagandet av den tidigare detaljplanen vidtogs bestämmelser inom planen att plank ska uppföras eller byggnad utformas som ett bullerskydd mot den närliggande fastigheten Linde 13:2. På grund av denna bestämmelse anlades ett bullerplank nära angränsande till de boendes lägenheter på Linde 13:9. Bullerplanket bidrog till mörka miljöer och sämre boendeförhållanden för de boende på Villa Lindes LSS boende.

    Det konstaterades att det kring Linde 13:9 inte fanns något buller i den mån att bullerskydd krävdes enligt lag, vilket innebar att det inte gick att motivera ett krav på bullerplank på fastigheten.


Högermeny