Tyck till om tyreso.se

456 - Ändring av detaljplan för Tyresö 1:13

Detaljplan för fastigheten Tyresö 1:13, som är belägen inom Brobänken etapp 10 på Östra Tyresö, har vunnit laga kraft 2017-09-19.


Planen togs fram med begränsat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planuppdrag: MSU 2017-04-18 §48
Samråd: 12 maj - 2 juni 2017
Antagande: KS 2017-08-22 §140
Laga kraft: 2017-09-19

 

 

Frågor och svar

 • Bakgrund

  Fastigheten Tyresö 1:13 ligger i ett fritidshusområde i östra delen av Tyresö kommun. Gällande detaljplan för Tyresö 1:13 vann laga kraft 2016-07-21. För allmän platsmark började genomförandetiden gälla direkt från det att planen vann laga kraft. För kvartersmark börjar genomförandetiden gälla 3 år efter det att planen vunnit laga kraft, det vill säga 2019-07-21. För att kunna bevilja bygglov för Tyresö 1:13 krävs en ändring av genomförandetiden. 

  Under vintern 2015 brann huvudbyggnaden på Tyresö 1:13 ned. Vid kontakt med bygglov fick fastighetsägarna reda på att det var bråttom med att söka bygglov då detaljplanearbetet var i slutfasen med byggstopp på tre år som följd efter att planen vunnit laga kraft. Fastighetsägarna bestämde sig då för att vänta tills den nya planen vunnit laga kraft och genomförandetiden startat eftersom den nya planen skulle medge en större byggrätt. Dock tog det längre tid för detaljplanen att vinna laga kraft än vad de räknat med. Tidsram för att få ersättning från försäkringsbolaget är 3 år från brand till färdigställande. Nu riskerar de att få avslag av försäkringsbolaget gällande ersättning. Fastighetsägarna därför ansökt om planändring för Tyresö 1:13 med syfte att tidigarelägga genomförandetiden.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Starthandlingar

  Start-PM

 • Antagandehandlingar

 • Laga kraft handlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö