Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99, nr 348 - Sparvvägen som vann laga kraft 2006-05-04, togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende.

    Under planarbetet konstaterades att strandlinjen sedan 1930-talet förskjutits ut i Kalvfjärden. Detta hade lett till att landtungor bildats utanför fastighetsgränserna för Brevik 1:99 och Trinntorp 1:162-1:168 i det som var kommunens vattenområde. Landtungorna planlades som kvartersmark för bostadsändamål och strandskyddet upphävdes i samband med att gällande detaljplan antogs. Under planarbetet mättes strandlinjen in, men tolkades felaktigt för långt upp och fastigheten fick därför ett större vattenområde i planen än vad fastigheten i verkligheten har. 

    Strandskyddet hävs där marken redan är i anspråktagen för bryggor och uthus. Allmänheten kan inte nå strandområdet utanför fastigheten Brevik 1:99 från land. Tidigare utförda muddringar och befintliga anläggningar på strandremsan ger intryck av att området är i privat ägo. Däremot anser kommunen att det generellt sett är viktigt att bevara de naturliga stränderna och vassvegetationen. Därför föreslås att strandskyddet kvarstår för vattenområden som omfattar vassområden.


Högermeny