Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, MSU, att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:213 och 3:973 samt att skicka förslaget på samråd. Arbetet har därefter justerats till att omfatta fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214.

    En arbetsgrupp för bostadsförsörjning under ledning av samhällsbyggnadschefen tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar på kort och lång sikt eftersom efterfrågan på bostäder är mycket stor. Planområdet pekas i kommunensöversiktsplan, ÖP, ut om lämplig för förtätning.


Högermeny