Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Behovet av bostäder med blandade upplåtelseformer är fortsatt stort i regionen såväl som i Tyresö kommun. Ett flertal områden är utpekade som föreslagna förtätnings-områden i kommunens översiktsplan från 2008. Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse. Under 2013 hörde flera intressenter av sig samt kom med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att ta ett helhetsgrepp för området för att i ett tidigt skede utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas. Med anledning av detta genomfördes en exploateringsutredning/förtätningsstudie med konsulthjälp. Utifrån förtätningsförslaget har ett urval med förslag till fortsatt arbete gjorts och presenterats av stadsbyggnadsavdelningens för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet den 2 april 2014.

    Utifrån resultatet av förtätningsstudien genomfördes under hösten 2014 ett samråd som behandlade de tre etapper som tillsammans utgjorde hela planområdet. Efter den markanvisningstävling som genomfördes under vintern 2014/2015 har området etappindelats och denna detaljplan avser endast etapp 3, området i anslutning till Basilikagränd.


Högermeny