Tyck till om tyreso.se

446 - Plåtslagaren 11

Ändring genom tillägg till gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11 i Lindalen har vunnit laga kraft 2016-04-12.

Planuppdrag: MSU 2015-12-17 §177
Planarbetet sker med begränsat standardförfarande. 

Samråd: 27 januari - 10 februari 2016
Antagande: Kommunstyrelsen 16 mars 2016
Laga kraft: 2016-04-12

Planprocess

 

 

Information

 • Förslag till bebyggelse


  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11. Ändringen syftar till att ge fastigheten Plåtslagaren 11 en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får uppföra byggnad inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta.

  Planområdet pekas ut i kommunens översiktsplan, antagen 2008, som arbetsplatsområde. Ändringen av de gällande detaljplanerna innebär ingen påverkan på användningen av aktuellt område. Detaljplanen tas fram med begränsat standardförfarande.

 • Bakgrund

  Fastigheten är 5891 kvm stor. Bebyggelsen inom fastigheten utgörs i huvudsak av hopbyggda industribyggnader i plåt i en till två våningar med en byggnadsarea om ca 3300 kvm. Utöver detta finns en komplementbyggnad med en byggnadsarea om ca 100 kvm.

  För fastigheten finns idag två gällande detaljplaner som täcker olika delar av fastigheten. Dessa detaljplaner är 180 – Södra Lindalens arbetsplatsområde (laga kraftvunnen 1979-01-09) och 205 – Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde (laga kraftvunnen 1985-07-30). Genomförandetiden för detaljplanerna har löpt ut vilket innebär att det är möjligt att göra en planändring genom tillägg för området för att utöka byggrätten.

 • Samrådshandlingar

  Starthandlingar

  Behovsbedömning

  Start-PM

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

 • Antagandehandlingar

 • Laga kraft handlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö