Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    För drygt 100 år sedan byggdes de första sommarvillorna runt Breviksmaren i Östra Tyresö. På 1930-50-talen tog omvandlingen av hela Tyresös östra delar fart på allvar och en mängd tomter styckades av och bebyggdes med fritidshus. Successivt märktes en begynnande permanentbosättning i området, vilket ledde till att begränsade byggrätter infördes. Trots det har permanentbosättningen accelererat de senaste decennierna och idag bor mer än hälften permanent i området. För att bättre rusta Östra Tyresö för permanentboende beslutade kommunfullmäktige i april 2000 att göra en fördjupad översiktsplan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick samhällsbyggnadsförvaltningen den 14 sep 2011 i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Brobänken etapp 10. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning och en rad ändringar i detaljplaneförslaget har utförts efter inkomna yttranden.  


Högermeny