Tyck till om tyreso.se

444 - Brobänken etapp 10

Detaljplanen för Brobänken etapp 10 har vunnit laga kraft 2016-07-21.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2016-07-21 beslutet att inte ge prövningstillstånd för att överklaga detaljplanen. Beslutet kan inte överklagas och detaljplanen vann därför laga kraft direkt när beslutet meddelades.
För mer information om detaljplanen, kontakta planavdelningen.

Brobänken etapp 10 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås i huvudsak följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen.

BrobänkenKlicka för större och mer detaljerad karta

Området innehåller drygt 100 bostadsfastigheter och 2 naturfastigheter, Tyresö 1:814 och Tyresö 1:815. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2011-09-14 § 84
Samråd: 27 december- 15 februari, 2013
Granskning: 11 mars - 1 april 2014
Antagande: Kommunfullmäktige 23 oktober 2014
Laga kraft: 21 juli 2016 

Planprocess 

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö