Tyck till om tyreso.se

440 - Ändring av planbestämmelser för Ällmora

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 14 mars 2012 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggöra en ökad byggrätt för delar av yttre Brevik: Sjöberga och Ällmora samt delar av Trinntorp och Brevik.

Ällmora


Syfte och bakgrund

Planförslaget som tidigare omfattade stora delar av yttre Brevik, omfattar idag endast delar av Ällmora. Avgränsningen har gjorts under planprocessen efter samråd med bl.a. länsstyrelsen.

Planförslaget innebär att området får en utökad byggrätt både för huvudbyggnader (105 m2 bruttoarea) och för uthus (40 m2 byggnadsarea) med villkor att tillstånd för godkänd avloppslösning som uppfyller Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå finns för respektive fastighet. Bebyggelsen ska i sin placering och utformning anpassas till områdets karaktär. Schaktnings-, sprängnings- och utfyllnadsarbeten för att ändra tomtens topografi ska minimeras.

Planändringen innebär att befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar kan fortsätta som tidigare.

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då beslutet att anta planbestämmelserna vann laga kraft (2015-06-03). För frågor om godkända avloppslösningar, kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF): Tel växel 08-606 9300, e-post miljokontoret@smohf.se

Planuppdrag: MSU protokoll 2012-03-14 §34
Samråd: 21 juni- 31 augusti 2012
Granskning: 27 maj- 27 juni 2014
Antagande: KF 23 oktober 2014
Laga kraft: 2015-06-03


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19