Tyck till om tyreso.se

419- Ändring av detaljplan för kv. Trädgårdsbruket

Kvarteret Trädgårdsbruket planlades 2007 i syftet att möjliggöra för en sammanhållen bostadsbebyggelse i två våningar samt en upprustning av det kommunägda strandområdet till en naturlig park.

Ändring av detaljplan för kv. TrädgårdsbruketVisa större och mer detaljerad karta

 

Bakgrund och syfte
Planändringen syftar till att göra det möjligt att i efterhand ge bygglov för de befintliga murar som inte är förenliga med gällande detaljplan för Kv Trädgårdsbruket. I övrigt ska inga förändringar ske av gällande detaljplan.

Kvarteret Trädgårdsbruket planlades 2007 i syftet att möjliggöra för en sammanhållen bostadsbebyggelse i två våningar samt en upprustning av det kommunägda strandområdet till en naturlig park. Detaljplanen vann laga kraft 2007-05-14 och har en genomförandetid på 5 år. 20 bostäder uppfördes i form av grändhus, med garage och förråd mellan husen. Husen är placerade i nordsydliga längor och trappas ned mot sjön i söder. I detaljplanen reglerades att uppfyllnad ska ske med försiktighet. Eventuellt nödvändiga slänter får ha en lutning på högst 1:3 och slänterna ska anpassas till den omgivande terrängen.

Planförfarande

Enkelt

Planuppdrag: MSU 2012-04-11 §62
Samråd: 18 september- 9 oktober 2012
Underrättelse: 16- 31 oktober 2012
Antagande: KS 27 november 2012
Laga kraft: 19 juni 2013

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö