Tyck till om tyreso.se

Flis- och masshanteringsplats

Klicka för större kartaVisa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Tekniska kontoret bedriver löpande VA-, gatu- och vägarbeten i exploaterings- och nybyggnadsområden, samt planerat och oplanerat underhåll av vägar och VA-anläggningar. I samband med arbeten av den här typen uppkommer jordar och schaktmassor som behöver tas om hand för att senare kunna återanvändas.

Kommunen tar också hand om ris och trädgårdsavfall, dels från den egna parkverksamheten, men också från kretsloppscentralen där avfallsabonnenter och fastighetsägare lämnar material för återvinning.

Flisning av ris och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor sker idag på en provisoriskt iordningställd yta sydöst om Mediavägen, men det saknas en permanent plats.

Det är viktigt att kommunen har tillgång till en permanent yta för sortering av jordar och för flisning av trädgårdsavfall till biobränsle, främst för att undvika kostsamma, långa och miljöbelastande transporter och motsvarande dyra återinköp av schakt- och jordmassor. En sådan yta ger ett långsiktigt, miljömässigt hållbart omhändertagande av trädgårdsavfall och massor.

Planuppdrag: Planberedningen 2008-09-03 § 23
Programsamråd: 13 oktober - 3 november 2008
Samråd: 23 juni- 18 september 2009
Utställning: 13 november- 11 december 2009
Antagande: KF 15 april 2010
Laga kraft: 26 januari 2012

 

Kontaktpersoner:
Bertil Eriksson, VA-chef
Tel. 08-5782 95 39
E-post: bertil.eriksson@tyreso.se
Sophia Norrman, planarkitekt
Tel. 08-5782 92 02
E-post: sophia.norrman.winter@tyreso.se 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö