Tyck till om tyreso.se

387 - Bostäder Videvägen 17, Sälgen 6


Bostäder Videvägen 17, Sälgen 6 - klicka för större karta
Visa större och mer detaljerad karta


Bakgrund
Området vid Videvägen planlades i syfte att möjliggöra villabebyggelse för permanentboende. Detta var ett led i den stora förändringen att modernisera planerna inom hela Tyresö Strand för att möjliggöra permanentboende. I planen fick de flesta fastighetsägare möjlighet att dela sina fastigheter. Det gjordes också en bedömning av lämpligt antal fastigheter inom varje kvarter med avseende på bland annat topografiska förutsättningar och fastighetsägarnas önskemål. De flesta fastighetsägarna har idag valt att genomföra sina styckningar.

Fastigheten Sälgen 6 är i gällande detaljplan och fastighetsplan inte möjlig att stycka. Önskemål om att stycka fastigheten inkom till stadsbyggnadskontoret i november 2009. De tidigare ägarna avstod avstyckning vid framtagande av gällande detaljplan.

Stadsbyggnadskontoret fick den 19 maj 2010 i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Sälgen 6 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.


Planuppdrag: Byggnadsnämnden 2010-05-19 §83
Samråd: 31 augusti- 21 september 2010
Underrättelse: 18 oktober- 1 november 2010
Underrättelse 2: 29 november- 15 december 2010 
Antagande: BN 16 december 2010 § 188
Laga kraft: 12 januari 2011


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö