Tyck till om tyreso.se

377 - Måsvägen

 

Klicka för större karta

Visa större och mer detaljerad karta

 

Måsvägen, etapp 6
Planen medför att området kan omvandlas från fritidshusbybyggelse till permanent småhusbebyggelse.

Syfte
Syftet med planläggningen är att möta kraven på service och bättre vägstandard i ett område där antalet permanentboende ökat mycket. Det ökande permanentboendet medför också konsekvenser för miljön i form av vattenbrist, saltvatteninträngning i brunnar och avloppsproblem.

För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området samt en förbättring av vägstandarden. En cykelbana ska sammanbinda Klockargårdsvägen och Finnborgsvägen.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli 120-160 kvm och 3 000 kvm.

Etappen omfattar totalt ca 40 fastigheter. Vägområdet samt fastigheterna Tyresö 1:815 och Tyresö 1:544 ägs av Tyresö kommun medan resterande fastigheter är i privat ägo.

Gatukostnader
I samband med upprättande av nya detaljplaner på Östra Tyresö utreder stadsbyggnadskontoret frågan om gatukostnader. I gatukostandsutredningen föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §. Det innebär att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fatstigheterna inom området. Detta detaljplaneområde ingår i ett större fördelningsområde som kallas Inre Brevik - Etapp 1. För att se aktuella handlingar klicka på länkarna.

Planuppdrag: 28 mars 2007
Samråd: 13 nov 2007 - 11 jan 2008
Utställning: 20 maj - 10 juni 
Antagande: 11 september 2008 i KF
Laga kraft: 3 december 2009   


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02