Tyck till om tyreso.se

346 - Peppargränd

Karta över Peppargränd 

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet, med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Syftet är också att bevara allmänna gångstigar som knyter an till Barnsjöns rekreationsområde. För att kunna säkra allmänhetens tillgänglighet till Barnssjön behöver kommunen förvärva del av fastigheterna Näsby 4:870 och Odlingslotten 16 för att anlägga en gångväg på föreslagen naturmark.

Planförfarande
Normalt

 

 

Planuppdrag: 10 februari 2004
Program: 27 augusti - 17 september 2004
Samråd: 9 maj - 31 maj 2005
Utställning: 9 sept - 3 okt 2005
Antagande:  KF 8 december 2005
Laga kraft:   6 februari 2006

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö