Tyck till om tyreso.se

312 - Dvärgvägen


Syfte
Ägarna till fastigheten Näsby 10:2, belägen mellan Dvärgvägen och Jättevägen i Trollbäcken, inkom våren 2000 till Tyresö kommun med en förfrågan om att få utöka sin fastighet genom att köpa ett angränsande outnyttjade vägområde på fastigheten Näsby 4:1469.

Ärendet togs upp i Plan- och teknikberedningens beredning 2000-08-10, där man tillstyrkte att genom planändring göra marköverföringen möjlig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-06-18 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan.Ändring från parkmark till kvartersmark

Planförfarande:
Enkelt

Skede:
Planen har vunnit laga kraft.

Planuppdrag: 18 juni 2001
Samråd: 3 december 2001 - 7 januari 2002
Antagande: 31 januari 2002 i Miljö- och byggnadsnämnden
Laga kraft: 28 februari 2002Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö