Tyck till om tyreso.se

Ändrad plan- och bygglag fr.o.m. 1 jan 2015

Den 1 januari 2015 förändrades processen för att ta fram en detaljplan. Intentionen med lagförändringarna i plan- och bygglagen är att planprocessen ska bli effektivare.

Vad innebär lagändringen 1 januari 2015? 

 • Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden.
 • Bestämmelser om vad som får regleras i ett så kallat exploateringsavtal införs och vissa förfaranderegler införs i syfte att öka transparensen kring genomförandet av detaljplaner. De så kallade exploatörsbestämmelserna tas bort.
 • Kommunens utrymme för att ställa egna tekniska egenskapskrav regleras.
 • En möjlighet införs för att kunna vänta med genomförandet av en åtgärd som följer av ett så kallat planvillkor.
 • Möjligheten att ge bygglov för åtgärder som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser utökas.
 • Den 1 januari 2015 införs dessutom en helt ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Lagen innebär att en kommun ska anta riktlinjer för så kallade markanvisningar om kommunen genomför sådana.

Huvudsakliga förändringar

 • Kungörelse ska ske redan innan samrådsskedet - Kungörelse görs endast vid utökat förfarande enligt 5 kap 11b §
 • Ändrade bestämmelser om samrådskretsen - Kommunen kan i båda förfaranden begränsa samrådskretsen enligt 5 kap 11 §
 • Förfarandet kan anpassas efter omständigheterna - Kommunen kan växla mellan olika förfaranden enligt 5 kap 18 §§
 • Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen - Under samrådet ska länsstyrelsen enligt 5 kap 14 § ge kommunerna särskilt råd om tillämpningen av 2 kap och ge råd i övrigt om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän synpunkt.
 • Lantmäteriets roll i planeringsprocessen - Lantmäteriet får enligt 5 kap 15 § och 5 kap 22a § en mer aktiv roll under samrådet och granskningsskedet.
 • Hanteringen av lagakraftvunna detaljplaner - När beslutet att anta en detaljplan har vunnit laga kraft ska kommunen enligt 5 kap 32 § inom 2 veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och Lantmäteriet.
 • Processen för att förlänga genomförandetiden - När en detaljplans genomförandetid ska förlängas kan ett enklare förfarande enligt 5 kap 38 a § användas.
 • Processen för upphävande av detaljplaner efter genomförandetidens utgång - När en detaljplan ska upphävas efter genomförandetidens utgång kan ett enklare förfarande enligt 5 kap 38b § användas.

Publicerad av: anders.johansson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-08

Högermeny