Tyck till om tyreso.se

Planprocessen i korthet

Hur och när kan du som Tyresöbo påverka besluten?

Översiktsplan

En översiktsplan beskriver i stora drag var nya bostäder kan byggas, var företagsområden kan ligga, hur kommunen värnar grönområden och parker, samt vilken natur som ska skyddas. Den nu gällande översiktsplanen från 2008 har i stort sett genomförts genom detaljplaner för nybyggnation och utveckling av Östra Tyresö. I processen med ny översiktsplan har det hållits en tidig dialog "Tyck om Tyresö" och 2015 genomfördes ett samråd kring tre alternativa inriktningar. En rosa tidning skickades ut till alla hushåll. Tyresöbor och andra remissinstanser har sammantaget lämnat flera tusen önskemål och synpunkter. Till sommaren 2016 ska ett utvecklat förslag ställas ut för granskning och beslut om ny översiktsplan förväntas tas 2017.
En översiktsplan är vägledande när detaljplaner tas fram, men den är inte juridiskt bindande.

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen

Detaljplaner

När ett område ska utvecklas eller användas på ett nytt sätt får stadsbyggnadsförvaltning ett planuppdrag från kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Planenheten tar fram ett förslag till detaljplan som samråds med kringboende och andra intressenter.
Efter samrådet och eventuell justering av förslaget tar miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslut om att ställa ut förslaget till granskning. Då får du som Tyresöbo ytterligare en chans att lämna synpunkter.

Det är kommunfullmäktige, eller ibland kommunstyrelsen, som slutligen antar detaljplanen. Om den inte överklagas inom tre veckor vinner den laga kraft.

Vanligen tar denna process 1-2 år, och det brukar ta 3-4 år innan exempelvis de nya bostäderna är färdigbyggda.

Planprocessen

Pågående detaljplaner och dialoger

På Tyresö kommuns webbplats, tyreso.se/pagaendeplaner, finns information om de planuppdrag som förvaltningen har fått och arbetar på. På tyreso.se/dialog hittar du pågående samråd och andra former av medborgardialog som är på gång just nu.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny