Tyck till om tyreso.se

Wättingeområdet utvecklas med 1 000 bostäder

Publicerad den: 2016-05-30

Den viktiga gröna kilen Wättinge­stråket ska utvecklas som plats för möten och rekreation. Cirka 1 000 nya bostäder planeras samtidigt som dess ekologiska spridningsstråk för djur och växter bevaras och utvecklas.

Wättingestråket, Alma arkitekterPlanprogrammet för Wättingeområdet är ute på samråd i september. Då kan du tycka till om hur området ska se ut. Bild: Alma Arkitekter.

Wättingestråket sträcker sig ända från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr. Längs Wättingestråket finns idag höga naturvärden som behöver bevaras och stärkas men också outnyttjade områden som kan utvecklas till trygga och levande mötesplatser.

Mellan Wättingestråket och Granängsringen finns ett kuperat skogsparti som skiljer grönområdet från bostadsområdet. Genom den föreslagna bebyggelsen skapas en länk som sammanfogar områdena samtidigt som kommunen får cirka 1000 nya naturnära bostäder.

Ekologisk och social hållbarhet

Vissa delar av Wättingestråket behöver utvecklas för att stärka de ekologiska sambanden och säkra den biologiska mångfalden.

Andra behöver utvecklas till attraktiva mötesplatser som ger rekreation, liv och rörelse och därmed trygghet. De nya bostäderna lägger en grund för utveckling av servicen i området. Eftersom närliggande bostadsområden är hyresrätter, planeras flertalet av de nya bli bostadsrätter enligt kommunens ambition att erbjuda varierande boendeformer i alla kommundelar.

De boende får nära till natur, service och kommunikationer och kan leva miljösmart. Mot Granängsringen planeras stadsradhus vars gröna ytor, trädgårdar ersätter parkeringsplatser och gör området grönare, mer levande och mänskligare.

Planprogrammet för den nya stadsdelen talar om olika typer av hus – storgårdskvarter, stadsradhus och parkhus med olika kvaliteter. De lägre parkhusen mot Wättingestråket och 4–6-vånings flerbostadshus mot Granängs­vägen.

Förslaget ger plats för förskolor, vård- och omsorgsboende, seniorboende och gruppboende. Mitt i området ligger även nuvarande Tyresö gymnasium. Även Granängstorget kommer att utvecklas för att möta nya behov av kommunikationer och service.

Plats för avkoppling

Under november 2015 frågade kommunen Tyresöborna hur de vill att Wättingestråket ska se ut i framtiden. Vissa områden längs stråket upplevs som mörka och otrygga och behöver rustas upp med belysning. Många vill ha mer möjligheter till aktivitet och lek. Söder om skateparken kommer det att byggas en parkourpark.

Wättingestråket kommer även att få en fotbollsplan med konstgräs och löpspår. Gång- och cykelbana breddas och det blir fler parkbänkar i området. Redan i sommar anläggs en hundrastplats.

Jämställdhet en viktig aspekt

Vid planering av uterum är jämställdhetsaspekten viktig. Unga tjejer gör ofta inte sin röst hörda i sådana här plandiskussioner, men forskning har visat att de trivs vid informella mötesplatser i närheten av aktiviteter där de kan "hänga" utan att själva delta. Extra stor vikt läggs därför vid hur miljön ska utformas nära befintliga och nya platser för aktiviteter.

Tyck till om planerna för Wättinge

  • Planprogrammet med förslag till en ny stadsdel i centrala Tyresö - Wättingebacken och en utvecklad parkmiljö längs Wättingestråket är på samråd under september 2016.
  • Under samrådet kommer stadsbyggnadsförvaltningen att bjuda in intresserade till öppna dialogmöten, planpromenader med mera.
  • Omdaningen av Wättingestråket sker i samband med att det nya bostadsområdet byggs. Planeringen har just börjat och många utredningar och undersökningar återstår i samband med detaljplanearbetet.
  • Utbyggnaden kommer att ske etappvis och kanske vara klar runt 2030.
  • I september går även förslaget på utveckling av Granängstorget ut på samråd.

Publicerad av: magnus.borjesson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-31

Högermeny