Tyck till om tyreso.se

Samråd över planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Publicerad den: 2017-10-23

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har gett stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att arbeta fram ett planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

Syftet med planprogrammet

I planprogrammet redovisas visioner för området. Kopplat till visionen finns fyra ledord som beskriver att Trollbäckens centrumstråk ska vara välkomnande, företagsamt, varierat och grönt.

Planprogrammet redogör för möjligheten till ny bostadsbebyggelse och nya lokaler med en medveten gestaltning. Centrumstråket omfattar Vendelsövägen från Drevviken i norr till och med Södergården i söder. Stråket delas in i tre olika delområden med lite olika karaktär. Norra delen som mer stadsmässig med flerfamiljshus, handel och verksamheter. Trollbäckens centrum, vid Alléplan, utgör den centrala delen där främst handel, service och mö­tesplatser utvecklas. Den södra delen utgörs i huvudsak av bostäder i flerfamiljshus och radhus men även enstaka handelslokaler och mötesplatser.

Genom ny bebyggelse och nya offentliga rum kan strå­kets funktion som knutpunkt förstärkas – med fler mötesplatser, bostäder, handel och service.

Planprogrammet är framtaget enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet berör även torrläggningsföretag, fastighetsägare inom dessa är sakägare.

Samråd 19 oktober – 30 november 2017

Planhandlingarna utställda för samråd och de handlingar som hör till planprogrammet finns tillgängliga på kommunens webbplats; www.tyreso.se/trollbacken, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.

Du har nu möjlighet att i ett tidigt skede av planprocessen påverka förslagets utformning genom att under samrådstiden besvara ett webbformulär eller lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Öppet hus 7 november

Ett öppet hus kommer att hållas utomhus vid den tillfälliga parken på Alléplan i Trollbäckens centrum den 7 november 2017 kl. 17.30 – 19.00. Där kan du komma och diskutera förslaget med representanter från projektgruppen.

Välkommen med dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 30 november år 2017 ha inkommit via webbformuläret som finns tillgängligt på www.tyreso.se/trollbacken, eller skriftligen till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller till plan@tyreso.se.

För mer information kontakta Christina Bolinder, planarkitekt, 08-578 291 65, christina.bolinder@tyreso.se

Läs mer: tyreso.se/trollbacken 


Publicerad av: adam.nyman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny