Tyck till om tyreso.se

Samråd över detaljplan för Upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Publicerad den: 2017-10-12

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av detaljplan 199, för fastigheten Bollmora 2:1 med förenklat standardförfarande.

Syfte med planen

Befintlig stallbyggnad inom Alby naturreservat behöver utökas för att göra om dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Bygglov kan inte ges då bebyggelsen strider mot gällande detaljplan. Genom ett upphävande av del av detaljplan 199 kan bygglov prövas utifrån reservatets förutsättningar.

Förfarande

Detaljplanen tas fram med förenklat standardförfarande.

Samråd den 16 oktober – 6 november år 2017

Detaljplanen finns utställd för samråd mellan den 16 oktober – 6 november år 2017 för att få synpunkter från dem som berörs av planen.
Alla handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängliga på kommunens webbplats; www.tyreso.se/upphavande199, vid kommunens servicecenter samt på kommunens bibliotek under deras respektive öppettider.

Välkommen med dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa senast den 6 november år 2017 ha inkommit skriftligen till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post till plan@tyreso.se. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg". Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.
Mer information lämnas av
Christina Bolinder, planarkitekt, 08-5782 91 65, växel 08-578 291 00, christina.bolinder@tyreso.se
Läs mer: tyreso.se/upphavande199


Publicerad av: Jennifer.Peel@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Högermeny