Tyck till om tyreso.se

Samråd om planprogram för Wättingeområdet

Publicerad den: 2016-08-30

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett planprogram för Wättingeområdet. Planprogrammet är nu utställt för samråd, välkommen med dina synpunkter!

I planprogrammet redovisas ambitionen med utvecklingen för området genom riktlinjer och principer för utformningen. Planarbetet genomsyras av tre ledord; En inkluderande miljö, Delaktighet och Jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa ett mänskligt perspektiv på planeringen för Wättingeområdet, som omfattar både området kring det befintliga gymnasiet, i planprogrammet kallat Wättingebacken, samt hela Wättingestråket.

Planprogrammet redogör för möjligheten till uppförandet av ca 800 nya bostäder i området mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen. Wättingebacken utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.

Wättingestråket utvecklas med olika funktioner som dels syftar till att binda samman områden genom förbättrade kopplingar, dels till att omhänderta, förvalta och förtydliga stråkets historia, identitet, ekologiska värden och rekreativa miljöer.
Planprogrammet är framtaget enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planområdet berör markavvattningsföretag Näsby-Uddby, Näsby träsk torrläggningsföretag och Bollmora, Gimmerstad torrläggningsföretag. Fastighetsägare inom torrläggningsföretagen är sakägare.

Samråd 30/8 – 30/9 2016
Planhandlingarna finns utställda för samråd under tiden 30 augusti – 30 september 2016. De handlingar som hör till planprogrammet finns tillgängliga på kommunens webbplats; www.tyreso.se/wattinge, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.
Du har nu möjlighet att i ett tidigt skede av planprocessen påverka förslagets utformning genom att under samrådstiden lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Vill du veta mer är du välkommen att besöka oss på något av våra två samrådstillfällen.

  • Tyresöfestivalen den 3 september. Vi finns på plats i stråket mellan kl 12-17 i Wättingetältet. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.
  • Granängstorget den 17 september. Vi finns på plats på torget mellan kl 13-15. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.

Välkommen med dina synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 30 september år 2016 ha inkommit skriftligen till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller till plan@tyreso.se.

För mer information

Annie Söder, planarkitekt, 08-5782 93 28, annie.soder@tyreso.se

Läs mer: tyreso.se/wattinge


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-30

Högermeny