Tyck till om tyreso.se

Så kan Fornuddsparken få nytt liv

Publicerad den: 2016-05-30

Planerna för Fornuddens nya skola, det nya äldreboendet och en förskola börjar ta form. Dessutom har ett förslag till utveckling av parken tagits fram. Tanken är att öppna upp mot vattnet, skapa en strandpromenad, fler sittmöjligheter och blomsterprakt.

Arkitektfirman Tengboms skiss över Fornuddsparken med ny skola och nytt äldreboende.

Arkitektfirman Tengbom som har tagit fram förslag på alternativa placeringar har haft för ögonen att behålla platsens kvaliteter av öppenhet med tydliga stråk och passager till parken. Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj om ett alternativ med en skolbyggnad i hörnet mot Gärdesvägen och en fristående idrottshall. Skolan placeras där äldreboendet Ängsgården ligger idag.

Planerna på en ny skola, äldreboende och förskola i Fornudden har kritiserats då den mark som ska tas i anspråk ligger i norra delen av Fornuddsparken. I dag ryms där ett äldreboende och parkeringsplats.

– Behovet av platser inom äldreomsorg och skola är stort, och det finns begränsat med tillgänglig mark i Trollbäcken. Jag kan förstå oron men vi vill erbjuda både unga och äldre fina miljöer och ambitionen är att förbättra även för de som bor i området. Parken har en stor outnyttjad potential som vi vill passa på att ta till vara, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stora behov av utbyggd service

Det behövs fler högstadieplatser i Trollbäcken och nuvarande Fornuddens skola kan inte byggas ut. Den nya skolan är tänkt att bli för förskoleklass till skolår 9, med plats för cirka 700 elever.

– Förslaget är väl genomarbetat och bygger på ordentliga utredningar och modern skolforskning, säger Fredrik Saweståhl.

Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen förklarar:

– Det ger långsiktighet och kontinuitet i undervisningen eftersom pedagogerna kan följa barnets utveckling över tid. Dessutom kommer lärarbristen i skolan att öka och vi har ett ansvar gentemot eleverna att skapa skolor som är attraktiva att arbeta i.

Behovet av fler platser inom äldreomsorgen är också stort, och det behöver finnas möjlighet att skapa fler förskoleplatser. På nuvarande skoltomt kommer ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter att byggas.

Moderna lärmiljöer

Att hela skolan placeras i en byggnad är en flexibel lösning, som samtidigt skapar samhörighet. Alla kan få glädje av gemensamma ytor och funktioner, och det går lätt att anpassa lokalerna vid förändringar i exempelvis åldersfördelningen bland eleverna.

– Det känns väldigt roligt att få planera för en ny skola, anpassad till vår värdegrund "en skola för var och en". Skolan kommer att möjliggöra en modern pedagogik och ha lärmiljöer som anpassas till olika elevers behov och lärstilar, säger Monika Larsson.

Fler tider för idrottsklubbar

Skolgården placeras mot söder och utformas för att skapa trygga och inspirerande utemiljöer för barn i alla åldrar – till glädje även utanför skoltid.

Kvällar och helger kommer det bli möjligt för föreningar och boende att utnyttja gemensamma lokaler i skolan, och idrottshallen innebär även ett lyft för det lokala föreningslivet.

– Alla vi föreningar för inomhusidrotter önskar oss fler tider för träning och välkomnar verkligen en ny idrottshall. I dag tvingas vi till stora barngrupper som vi skulle vilja dela i mindre, bara vi hade fler tider, säger Carl Sellebråten, ordförande i Tyresö Trollbäcken innebandyklubb.

Vackrare och trivsammare park

Skiss över Fornuddsparken och Drevviken

En viktig del i den tänkta omdaningen av Fornuddsparken är att öppna upp mot Drevviken med spänger och sittplatser på små bryggor.

Visa större bild

I ett så kallat gestaltningsförslag för parken finns många idéer till förbättringar. Den vildvuxna södra delen ska öppnas upp mot vattnet. Längs vattnet planeras en strandpromenad, ett spångsystem med små bryggor med sittplatser. Även badet kan förbättras och udden kan få grillplats och vindskydd för picknick. Dessutom kan området med fornlämningar göras mer tillgängligt.

Gång- och cykelbanan genom parken förbättras, belysning likaså, en cykelparkering anläggs och det blir fler parkbänkar. Boulebanorna får ny placering och det ges plats för ett kafé i parken.

Läs mer om detaljplanen för Fornuddsparken


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-30

Högermeny