Tyck till om tyreso.se

Så har vi arbetat fram dagvattentaxan

 

Frågor och svar

 • De som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vi har i vår databas en förteckning över de fastigheter som har en dagvattenlösning i anslutning till sin fastighet.
  Se kartan över Tyresös VA-verksamhetsområde.

  Kommunen har noga förberett fördelningen genom att identifiera:

  • inom vilka geografiska områden och vilka fastigheter som berörs av dagvattentaxan
  • kommunens driftkostnader för dagvattenhanteringen
  • investeringsutgifter och dess kapitalkostnader
  • fördelningen av dagvatten för fastigheter respektive gatumark*
  • och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, exempelvis gräs, asfalt eller hustak).

   

  * Gatumark/allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Alla enskilda fastigheter med anslutning mot gata betalar motsvarande andel genom dagvattenavgift för gata, definierad som Dagvatten gata i VA-taxan. Trafikverket och kommunens gatuenhet är med och betalar för dagvattenhanteringen för de vägområden som definieras som allmän platsmark. 


Högermeny