Tyck till om tyreso.se

Avgiften för ”avlopp” delas upp i spillvatten och dagvatten

 

Frågor och svar

 • Den huvudsakliga förändringen i nya taxan är att avgiften för dagvatten har tillkommit som en egen kategori. Tidigare var dagvatten inbakad i avgiften för ”avlopp” som nu delas upp i två kategorier, nämligen dagvatten respektive spillvatten.

  VA-taxa uppdelning 2018

  Avgifterna sätts rättvist enligt nyttoprincipen

  Den nya taxan är utformad för att uppnå en mer rättvis fördelning av abonnentens verkliga kostnader. Den baseras på ett förslag som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. De som berörs av dagvattentaxan är de fastigheter som är anslutna till kommu­nalt vatten och avlopp. Se kartan över Tyresös VA-verksamhetsområde.

  Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

  Lagen reglerar kommuners skyldighet att erbjuda tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att uppnå detta kompletteras nu brukningsavgifterna med avgifter för dagvatten. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen.


Högermeny