Tyck till om tyreso.se

Ny VA-taxa från 1 januari 2018

Publicerad den: 2017-12-04

Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Dessutom höjs avgifterna på grund av ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB.

Uppdelningen i VA-taxan 2018

Förändringar från 1 januari 2018
1.  Avgiften för avlopp delas upp i spillvatten och dagvatten*
2. Den fasta kostnaden kommer att utgöra en större del än den rörliga kostnaden
3. Priset per kubikmeter levererat färskvatten inkl. omhändertagande av spillvatten sänks från 24,84 till 23,00 kronor (inklusive moms)
4. Avgifterna höjs på grund av ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB samt på grund av ökade avskrivningar och kapitalkostnader för verksamheten.
 
  *Fastigheter som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

 

 

Information kring nya VA-taxa

 • Avgiften för ”avlopp” delas upp i spillvatten och dagvatten

  Den huvudsakliga förändringen i nya taxan är att avgiften för dagvatten har tillkommit som en egen kategori. Tidigare var dagvatten inbakad i avgiften för ”avlopp” som nu delas upp i två kategorier, nämligen dagvatten respektive spillvatten.

  VA-taxa uppdelning 2018

  Avgifterna sätts rättvist enligt nyttoprincipen

  Den nya taxan är utformad för att uppnå en mer rättvis fördelning av abonnentens verkliga kostnader. Den baseras på ett förslag som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. De som berörs av dagvattentaxan är de fastigheter som är anslutna till kommu­nalt vatten och avlopp. Se kartan över Tyresös VA-verksamhetsområde.

  Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

  Lagen reglerar kommuners skyldighet att erbjuda tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten. För att uppnå detta kompletteras nu brukningsavgifterna med avgifter för dagvatten. VA-taxans nivå ska bestämmas så att verksamhetens ekonomiska resultat blir plus minus noll enligt självkostnadsprincipen.

 • Ny fördelning mellan fast och rörlig avgift

  2017

  Fast avgift 29 % och rörlig avgift 71 %

  2018

  Fast avgift 41 % och rörlig avgift 59 %

  Som följd av den förändrade taxekonstruktionen så sänks priset per kubikmeter levererat färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten från 24,84 till 23,00 kronor (inklusive moms).

 • Ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB

  Kommunens behandlingskost­nader för spillvatten ökar hos Stockholm Vatten och Avfall AB i Henriksdals­anläggningen. Orsakerna till kostnadsökning­arna hänger samman med Stockholms utbyggnad av avloppsrening samt förstärkningen av dricksvattenproduktionen. Denna kommer att pågå under kommande år för att klara nya miljö­krav, samt den växande regionens behov av ökad vattenproduktion och behand­lingsresurser för avlopp i sina anläggningar. 

 • Hur påverkas du?

  Kundens taxa baseras på bostadstyp, om du är ansluten till dagvatten eller inte och den faktiska vattenförbrukningen. 

  För Typhus A* som använder alla vattentjänsterna innebär den nya taxan en kostnadsökning på cirka 390 kronor per kvartal. De fastigheter som endast använder dricksvatten- och spillvattentjänsten får en marginell minskning av den fasta avgiften.

  Prisexempel brukningsavgift VA-taxa 2018
  Exemplet nedan gäller för Typhus A* som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Observera att en villa ska betala en bostadsenhet/lägenhetsavgift. 

  Fast kostnad inklusive moms  
  Fast avgift 1 884 kr
  Bostadenhetsavgift 378 kr
  Dagvatten fastighet 1 293 kr
  Dagvatten gata 312 kr
     
  Rörlig kostnad inklusive moms  

  Förbrukningsavgift (färskvatten)
  I kubikmeterpriset ingår omhändertagande av spillvatten.

  23 kr/m3

   
  * Typhus A är ett friliggande källarlöst enbostadshus med en våningsyta om 150 m2 inklusive garage 15 m2, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukning om 150 m3/år.

 • Så har vi arbetat fram dagvattentaxan

  De som berörs av dagvattentaxan är de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vi har i vår databas en förteckning över de fastigheter som har en dagvattenlösning i anslutning till sin fastighet.
  Se kartan över Tyresös VA-verksamhetsområde.

  Kommunen har noga förberett fördelningen genom att identifiera:

  • inom vilka geografiska områden och vilka fastigheter som berörs av dagvattentaxan
  • kommunens driftkostnader för dagvattenhanteringen
  • investeringsutgifter och dess kapitalkostnader
  • fördelningen av dagvatten för fastigheter respektive gatumark*
  • och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, exempelvis gräs, asfalt eller hustak).

   

  * Gatumark/allmän platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator och parker. Alla enskilda fastigheter med anslutning mot gata betalar motsvarande andel genom dagvattenavgift för gata, definierad som Dagvatten gata i VA-taxan. Trafikverket och kommunens gatuenhet är med och betalar för dagvattenhanteringen för de vägområden som definieras som allmän platsmark. 

 • Ordförklaring

  Rörlig avgift beräknas utifrån vattenförbrukningen.

  Fast avgift betalas av alla kunder för att täcka allmänna verksamhetskostnader, till exempel administration, personalresurser, maskiner, fordon och utrustningsbehov samt lokal- och kapitalkost­nader. Skötsel av pumpstationer och vårt vattentorn.

  Brukningsavgift innebär den rörliga och fasta avgiften, den är inte kopplad till anläggningsavgiften.

  Dagvatten är bland annat regnvatten, vatten från snösmältning samt vatten från husdräneringar.

  Spillvatten är hushållsavloppsvatten från kök, WC, bad, disk och tvätt.


Publicerad av: tekniska@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny