Tyck till om tyreso.se

Krusboda – intressant, men inte kulturmärkt

Publicerad den: 2016-04-19

I Tyresös kulturmiljöinventering från 2015 nämns flera bostadsområden som kulturhistoriskt intressanta. Detta kan på verka möjligheten att utnyttja Attefallsreglerna för till-, om- och nybyggnation. Någon tanke på att kulturmärka områden finns dock inte.

Inför arbetet med en ny översiktsplan anlitade Tyresö kommun Nyréns arkitektkontor för att inventera kulturmiljöer i Tyresö. De hittade många runt om i kommunen. Bland annat bedöms flera bostadsområden från senare delen av förra seklets vara kulturhistoriskt intressanta och värda att skydda och bevara. Krusboda, Fårdala, Granängsringen och Sikvägen är exempel på sådana tidstypiska områden.

Det innebär att kommunen strävar efter att bevara områdenas karaktär, men att i detaljplaner K-märka någon av dessa områden är inte aktuellt. Däremot kan det påverka möjligheterna att utnyttja de
Attefallsregler som trädde i kraft i juli 2014. Attefallsreglerna innebär att vissa om- och tillbyggnader, samt nybyggnationer upp till 25 kvadratmeter, är bygglovsbefriade men måste anmälas till kommunen som ger startbesked.

Många Krusbodabor oroar sig nu i onödan för att de inte ska ha möjlighet att renovera eller bygga till eftersom Attefallsreglerna inte gäller i särskilt kulturhistoriskt intressanta områden. Även om så skulle vara fallet är det fullt möjligt att söka bygglov inom ramen för gällande detaljplan.
Tyresö kommun har åter vänt sig till expertis hos Nyrén arkitektkontor för att bedöma om Krusboda ska ses som "särskilt" kulturhistoriskt intressant enligt plan- och bygglagens betydelse. Det behöver inte vara fallet även om det utpekas i kulturmiljöinventeringen. När Nyréns har lämnat sin bedömning kommer de som anmält Attefallsåtgärder på antingen avslag eller startbesked. Blir det ett nej kan beslutet överklagas.

Läs mer om Attefallsåtgärder

Krusbodaradhus
Krusboda - en av flera kulturhistoriskt intressanta Tyresömiljöer.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-19

Högermeny