Tyck till om tyreso.se

Telegrafberget ska bli naturreservat

Stadsbyggnadsförvaltningen har getts i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat. Samråd med sakägare och övriga berörda planeras ske under våren 2018.

Hällmarkstallskog, Telegrafberget.
Hällmarkstallskog, Telegrafberget.

Uppdraget
I kommunplanen för Tyresö kommun ges i uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram beslutsunderlag för ett nytt naturreservat - Telegrafberget. Telegrafbergsområdet tas även upp i kommunens grönstrukturplan från 2014, ett underlag till den kommande, nya översiktsplanen för Tyresö som är under framtagande. I grönstrukturplanen anges Telegrafberget ha regionala värden för naturvården.

Så går det till att inrätta naturreservatet

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under våren 2018 skicka ut reservatsförslag på samråd till alla sakägare och övriga som har anknytning till området, mer om detta nedan.
Under sommar och tidig höst 2016 inventerades området vad gäller naturmiljöer, så kallade biotoper. Förslag till beslut för reservatet, inklusive föreskrifter och skötselplan tas fram under 2017 samt mätarbeten för gränspunkter. Ärendet tas sedan upp i kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för beslut om samråd.

Samrådet berör Länsstyrelsen med flera myndigheter, sakägare och föreningar som har anknytning till området samt el- och telekomföretag. Gränsgrannar kommer också att få ta del av samrådet. Tiden för samråd sätts till minst en månad. Samrådet annonseras på kommunens webbplats, tyreso.se och i tidningar.

Efter samrådsperiodens slut upprättas en samrådsredogörelse tillsammans med ärendets beslutstext, föreskrifter och skötselplan etc. som uppdaterats. Inmätning av gränser utförs. Ärendet om inrättande av naturreservatet tas där efter upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vidare i kommunstyrelsen och till sist i kommunfullmäktige. Beslutet från kommunfullmäktige kungörs på kommunens webbplats tyreso.se/telegrafberget och i tidningar.

Om ni har information eller synpunkter i ärendet, speciellt gällande servitut, avtal eller liknande, är ni välkomna att ta kontakt med översiktsplaneringsenheten, gärna via e-post sbf@tyreso.se. Skriv ”Telegrafberget” i ämnesraden.

20160524 Område för utredning om Telegrafbergets naturreservat.
Schematisk karta över utredningsområdet för Telegrafbergets
naturreservat.

Natur
Utredningsområdet för Telegrafbergets naturreservat omfattar drygt 130 hektar mark, varav 9 hektar är vatten. Marken utgör till stor del tillrinningsområde för Ällmora träsk och har bra vattenkvalitet.
Den norra delen, Telegrafberget utgör till stor del en bergsformation till stor del bestående av bergarten gnejs och naturtypen är övervägande hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd i raviner och dalstråk. Området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och uppvisar orörda områden med mycket fin hällmarksflora. I sjöns sydöstra ände finns en våtmark med intressanta arter av mossor.

Telegrafbergsomådet är en del av det grönstrukturstråk som går från Telegrafberget respektive Klövberget i norr och väster söderut via Dyviks gårds marker ned mot de fina hällmarksområdena vid Dyviksudd. Ängs- och skogsområdet söder om sjön och Ällmoravägen finns med på äldre kartor från 1700-talet och framåt. Området är ett viktigt naturstråk för kontakten med Klövbergets naturreservat.

Friluftsliv
I området finns stigar som dels leder upp till Telegrafberget, ett av länets högsta berg och vidare ned mot Ällmora träsk och söderut mot de söderut till de fina naturområdena vid Dyvik. Tyresö fiskevårdsförening har båt för uthyrning i sjön. Guidade turen ges ett par gånger under sommarsäsongen i området. Den lokala orienteringsföreningen har träning uppe på Telegrafberget. Vid Ällmoraängen finns en liten lekplats och på ängen hålls vissa år ett lokalt midsommarfirande.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2