Tyck till om tyreso.se

Spirudden-Stavholmen

Området ingår i landskapet kring Åva och ingår i Tyresta naturreservat sedan 1993, innan dess ingick området i Tyresta-Åva naturreservat. Markerna runt Stavholmen utgörs av åker och betesmarker där flacka betade strandängar och torrbackar växlar med lätt kuperade moränkullar med ädellövträdsvegetation.

Spirudden - Stavholmen, Tyresö

Foto: Göran Bardun
 
Strandängarna har en intressant flora som gynnas av betet. Stränderna blir zonerade vad gäller växtarter, beroende på vattenstånd, salthalt med flera parametrar. Några exempel på växter Du ser här är: salttåg, gulkämpar, havssälting och strandkrypa. Högre upp breder rödsvingel, smultron, vitklöver, målla och gåsört ut sig.

Stavholmen är nog i särklass den lokal som håller störst antal av olika fågelarter i kommunen. Vid strandängarna ser Du tidvis: rödbena, tofsvipa, skäggdopping, sothöna, gräsand, knölsvan, storskrak, vigg och knipa. Fiskgjusen och hägern visar sig regelbundet och då och då även havsörn.

På strandängarna som betas besöks av sträckande gluttsnäppor, grönbena och brushane. I ekarnas håligheter häckar skogsduva, storskrake, stare och gröngölingen.

På de torra markerna finns stora mängder av Adam och Eva under sen maj och fram till mitten av juni. Andra hävdgynnade arter som finns här är gullvivor, mandelblom, låsbräken, kattfot och nattviol.

Området är klassat att ha regionala värden i kommunens naturinventering och i Tyresös översiktsplan. Vill Du veta mera så titta gärna i naturinventeringen.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, friluftsliv, kulturvärde och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Områdets status
Ingår i Tyresta naturreservat

Markägare
Staten, Stockholms stad


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny

Relaterad information