Tyck till om tyreso.se

Klövbergets naturreservat

Området ligger ute på Brevikshalvön och består av en förkastningsbrant. Ovan förkastningsbranten växer hällmarkstallskog. Vid bergets fot finns fin ädellövskog och ett stort grottsystem. Tyresös senaste naturreservat!

Klövberget

Klövberget från Kalvfjärden. Foto: Göran Bardun.

Tyresö kommunfullmäktige beslutade 10 september 2015 om att inrätta Klövbergets naturreservat. Beslutet vann laga kraft den 19 augusti 2016. Invigning av naturreservatet den 2 juni, kl 13:15-14:00 vid rastplatsen intill Klövbergsgrottorna. Mer information här.

Klövbergets naturreservat

Klövberget är klassat i kommunens naturinventering från 1998 samt i kommunens grönstrukturplan från 2014 som ett område med mycket höga naturvärden. Marken ägs av Tyresö kommun. Klövberget och speciellt förkastningsbranten och grottorna är känsliga för slitage varför området är olämpligt för camping, läger med större grupper och intensiv bergsklättring och liknande aktiviteter. I området finns en båtklubb som arrenderar utrymme för bryggor och mindre fritidsbåtar.

Nere vid förkastningsbrantens bas finns ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta.  Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

I branterna växer en frodig ädellövskog bestående av ek, lönn, lind, alm samt hassel. Markvegetationen hyser ställvis ovanligheter som lundslok, myskmadra, lundviol, gräsen strävlosta, lundskafting samt den mer ovanliga grussloken. Den rikare lundfloran representeras av underviol, hässleklocka och desmeknopp för att nämna några exempel.

Uppe på bergets hjässa finns fin hällmarkstallskog, mer frodig granskog i de mer fuktiga partierna.
I reservatet har den mycket sällsynta och akut hotade svampen sålljordstjärna hittats, vilket är andra fyndet i Sverige. Återfynd av svampen gjordes vid inventeringar hösten 2013. Vid denna inventering hittades ett stort antal sällsynta växt- och svamparter, bland annat den akut hotade Igelkottstaggsvampen. I området finns även den akut hotade almen. Klövbergsområdet är också rik på olika ormbunksarter.  
 

Länk till reservatsbeslut och föreskrifter

Länk till Tyresö kommuns naturinventering 1998.

Områdets areal
Totalt 61 ha, varav 42 ha land.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, geologi och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Områdets status
Naturreservat

Markägare
Tyresö kommun


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-05-05

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2