Tyck till om tyreso.se

Dyviks lövängars naturreservat blir till

Beslut om att inrätta Dyviks lövängars naturreservat togs i Tyresö kommunfullmäktige i december 2011, reservatet invigdes juni 2012. Området upptar en yta om ca 20 hektar. Inom området ryms förutom lövängarna även Korpberget och Dyviksmaren.

Historik

Ängsmarkerna sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar som sedan 1984 brukar dem på traditionellt vis med fagning om våren, slåtter om sommaren och även en viss lövtäkt av en del lövträd.

Dyviks gård som ligger strax norr om reservatet omnämns redan 1409 i en äldre handling. I äldre tider beboddes gården av bönder som bedrev fiske och skogsbruk. I slutet av 1800-talet fick åkerbruket en större betydelse då järnplogen togs i bruk. Ängshävden upphörde runt år 1930. Området betades med nötdjur fram till 1962, då gårdens jordbruksdrift lades ned.

Syftet med naturreservatet

Syftet med Dyviks lövängars naturreservat är att bevara och utveckla ett värdefullt område med skärgårdsnatur. Viktigaste ändamålet med naturreservatet är att bevara och utveckla löv- och slåtterängarna vid Dyviksmaren och dess omgivningar samt att skydda områdets växt- och djurliv i övrigt. För att bibehålla det stora biologiska värdet måste ängsmarkerna skötas med metoder som gynnar artrikedomen. Friluftsintresset ska tillgodoses där så natur- och kulturintressena inte lider skada. Allmänheten ska ges tillgång till ett innerskärgårdsområde för rekreation och naturstudier.

Skäl för beslut

Området som är beläget inom Dyvik 1:1 och anges i kommunens naturinventering och översiktsplan som ett område av regionalt värde med hänsyn till natur- och kulturintressen. Dyviks lövängar finns även med i länsstyrelsens naturkatalog. Reservatsområdet ligger i anslutning till de befintliga naturreservaten Dyvik och Sandholmarna, där Dyviks lövängar utgör en sammanbindande länk. Berg- och rasbranten längs med Dyviksuddsvägen är av Skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop, ett område med höga naturvärden. Nyckelbiotoper har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur.

Det är främst områdets naturvärden; skärgårdslandskapet, den rika floran och faunan samt det av lång hävd skapade natur- och kulturvärdena hos lövängarna som utgör de främsta skälen för bevarande av området. Friluftsintresset ska tillgodoses så att natur- och kulturintressena inte lider skada. Ett motiv för att inrätta Dyviks lövängar som naturreservat är områdets känslighet för olika former av påverkan, främst ändringar i skötseln.

Allmän information om naturreservatet

Beslutsdatum: Tyresö kommunfullmäktige, 2011-12-15, § 120

Kungjord: 2012-01-24

Laga kraft: 2012-02-14

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Tillsynshavare: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ansvarig för skötsel av ängsmarker: Arbetsgruppen Dyviks lövängar

Fastighet: Del av Tyresö Dyvik 1:1

Areal: cirka 19 hektar, varav 13 hektar land

Naturvärde: Regionalt (klass II)

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny