Tyck till om tyreso.se

Tyresös kustvatten

På denna sida kan du läsa om Tyresös kustvatten - Kalvfjärden, Ällmorafjärden, Vissvassfjärden samt del av Erstaviken.

 kalvfjarden  Kalvfjärdens inre del med Notholmen och Tyresö slott. 
  Foto: Göran Bardun.


På många platser i Tyresö skärgård är det fartbegränsningar eller andra begränsningar för framförande av båt eller andra maskindrivna farkoster på vattnet. Se  vidare under "Regler till sjöss" på hemsidan.


Kalvfjärden
Kalvfjärden är ett resultat av en så kallad förkastning, en skjuvzon mellan två bergartsmassor.
I fjärdens sydöstra del finns det största djupet, 27 meter. Vid Brevikshalvön stupar stranden brant ned. I Kalvfjärdens norra delar upp mot Slottsviken och Fiskarholmen är djupet endast 2-3 meter. Generellt är Kalvfjärdens berggrund under de lösa lagren starkt kuperad. Tre bassänger kan urskiljas: centrala delen av Kalvfjärden, Storängsfladen och sydöstra hörnet av Kalvfjärden.

Metaller i bottensedimenten

Områden där sedimenteringen av organiskt material är omfattande finns på bottnarna i Uddbyviken, Storängsfladen, Fiskarsundet och sydvästra delen av egentliga Kalvfjärden. Avsättningen av sediment här är naturlig, då det rör sig om djupare delar och områden nära tillrinningsflöden. Sedimentanrikningen sedan 1860-talet är omkring 1-2 meter och för delar av södra Uddbyviken upp till 4 meters anrikning av lösa organiska sediment.

Provtagning hos sedimenten har skett på sex provstationer i Kalvfjärden. Från dessa punkter togs ut 8 prov för analys. I större delen av det undersökta området finns ett cirka halv meter tjockt lager av överlagrande, lösare slamlager.

Tungmetallanalys av proverna visar förhöjda halter av ett antal tungmetaller (tenn, bly, koppar, kadmium, zink och krom) som analyserats. Några av resultaten betecknas som höga halter. Höga halter påträffades hos prov från Uddbyviken och Luraström. Måttligt hög halt av koppar återfanns i även hos prov från Slottsviken. Storängsfladsprovet uppvisar låga metallhalter. Tidigare undersökningar bland annat i Årstaviken i Stockholm uppvisar jämförbara halter som proverna från Uddbyviken. Allmänt kan sägas att blyhalterna var låga i samtliga prov. Totalkväve- respektive fosforhalterna var höga i samtliga prov men högst hos provet från Uddbyviken.

Möjligheter att förbättra fjärden

För att öka syresättningen i Kalvfjärden måste tillförseln av näringsämnen begränsas, antingen genom åtgärder i tillflöden som är påverkade av mänsklig aktivitet -  Tyresån, mindre vattendrag och diken runt Kalvfjärden - eller genom åtgärder som ökar vattenomsättningen. Ökad kunskap om hur inflödena av östersjövatten sker behövs för att kunna bedöma eventuella åtgärder.

För att få svar på ovan ställda frågeställningar vill kommunen ha med Kalvfjärden men även Ällmora- och Vissvassfjärdarna i arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund och föreslagit en fördjupad studie av  vattenomsättningsproblematiken.  


Ällmorafjärden-Vissvassfjärden

Kunskapen om vattnens vattenkvalitet är ofullständiga. Området bör dock ha en bättre vattenomsättning än Kalvfjärden på grund av en mindre markerad tröskel vid inloppet till fjärdarna. Fjärdarna är reproduktionslokaler för ett flertal fiskarter.

I området finns ett stort antal fritidsbåtar som leder till utsläpp av komponenter från bottenfärger. Dessa komponenter innehåller idag vanligen kopparbaserade organiska föreningar vilka anrikas i ekosystemet. Sedan tidigare finns betydande mängder av de numera förbjudna tennorganiska föreningarna sedimenterade som i ännu högre grad påverkar vattenmiljöns organismer. Till detta kommer ämnen som följt med Tyresån och sedimenteras i Kalvfjärden. 

Vid Åvaåns mynning är det fiske- och båtförbud hela året. Inre delen av Åvaviken är det fiskeförbud under tiden 16/9 till 31/12, på grund av öringens lekperiod.

I Spiruddsviken är det båtförbud under tiden 1/4 - 30/6, på grund av häckningstiden för sjöfågel.


Erstaviken
De bakteriologiska vattenanalyserna vid kommunens badplatser i Erstaviken visar i allmänhet att vattnet är tjänligt för bad. Vattenkvaliteten i Erstaviken i stort torde överensstämma med de allmänna förhållandena i skärgården. Från Tyresösidan utgår endast lokala, enskilda utsläpp av avloppsvatten till Erstaviken. Det är angeläget att fortsätta arbetet med att spåra upp och åtgärda dessa. 

Mer information Erstavikens miljö finns på Nacka kommuns webbplats.

Provtagningar

Ur miljösynpunkt finns endast en begränsad kunskap om kustvattnen runt Tyresö. Sommartid tas badvattenprover vid en rad badplatser med avseende på bakteriehalt. Det gäller Tyresö strandbad, Trinntorpsbadet, Breviksbadet, Åvaviksbadet. Provtagningarna visar att vattnet är tjänligt för bad.

I den inre skärgården genomför Stockholm Stad regelbunden provtagning av kustvattnen på ett flertal platser. De visar att halterna av biologiskt nedbrytbar substans och totalfosforhalterna i havsvattnen sjönk efter den stora utbyggnaden av vattenreningsverken på 1970-talet. Dock har senare analysdata visat att medan de inre delarna av Stockholms skärgård får allt mer "normala" halter av ovanstående ämnen så drabbas det yttre kustvattnen av de kvarvarande utsläppsmängderna (cirka 5 procent av den tillförda totalmängden av närsalter) på grund av att utsläppen sker på djupt vatten.

Ett flertal projekt bekostade av landsting och kommuner har studerat de alltmer utbredda svavelvätebottnarna i Östersjön och livsbetingelserna för de specialiserade brackvattenorganismer.

Med hjälp av ekolodning uppmättes bottentopografi 1992 och 2000. Viss information om de lösa sedimentens mäktighet har även kunnat utläsas. Resultatet visar att Uddbyviken har en jämn botten med cirka fem meters djup och en sedimenttjocklek på 5 till 10 meter av lera och gyttja. Storängsfladen, området mellan Uddbyviken och egentliga Kalvfjärden, utgör en bassäng med branta sidor i norr och söder, med ett maximalt djup på 15 meter.
Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Relaterad information