Tyck till om tyreso.se

Barnsjön

Barnsjön är belägen mellan Trollbäcken och Bollmora. Vattnet från sjön rinner mot Tyresö-Flaten. Sjön nyttjas som fiske- och badsjö och utgör ett viktigt rekreationsområde för tätorten Tyresö.

Sjön har karaktären av näringsfattig (humös) skogssjö och är något försurningskänslig på grund av sin låga buffringskapacitet. Barnsjöns pH är dock stabilt runt 7. Syrgasbrist uppträder vid botten vintertid med svavelvätebildning som följd.

På grund av sjöns känslighet för miljöstörningar är det viktigt att vid kommunal planering skydda sjöns tillrinningsområde från föroreningsbelastningar, främst dagvatten.

Närings- och försurningstillstånd: Normala fosforhalter. Kvävehalter något förhöjda. Svag buffringsförmåga.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny

Relaterad information