Tyck till om tyreso.se

Albysjön

Sjön lämpar sig för bad och fiske, men även för kanoting. Trafik med maskindrivna farkoster är förbjudet på grund av sjöns känslighet mot föroreningar, friluftslivet och det rika fågellivet.

Albysjön har delvis karaktären av slättsjö. Stora grönområden och betesmarker gränsar till sjön. I Uddbyvikens sediment finns höga halter av bly och koppar, som sannolikt härrör från det rika tillskottet av dagvatten via Fnyskdiket.

I Uddbyviken har vattenväxtupptag utförts under tidigt 1990-tal. Fnyskdikets dagvattenbelastning på Albysjön utreddes av länsstyrelsen 1989 och därvid framkom att diket innehåller 10-20 gånger högre halt av föroreningar än vad som är naturligt för vattendrag. För att vara ett vattendrag i Stockholms närhet är halterna ändå jämförelsevis låga. Därmed inte sagt att situationen är bra för områdets status på lång sikt. För att komma tillrätta med Fnyskbäckens dagvattenbelastning har nya metoder prövats. Belastningen av främst kväve och fosfor tas om hand med hjälp av så kallade biologiska filter. Kolardammarna i Alby naturreservat är ett av kommunens arbeten för att förbättra tätortens dagvattenpåverkan på Albysjön och Fatburen samt Kalvfjärden som är primärrecipient av vattnet från Tyresåns sjösystem (www.tyresan.se). Kommunerna inom sjösystemet arbetar till exempel för åtgärder vid tillkomst av nya detaljplaner för bebyggelse.

Regler för sjön
I sjön råder förbud för framdrivande av motordriven farkost.

Närings- och försurningstillstånd: Mycket höga fosfor- och höga kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga. Höga halter av närsalter i Albysjön ger en hög tillväxt av vass i de grunda vikarna. Otillfredsställande är den syrebrist och svavelvätebildning som uppkommer vid bottnarna under sensommaren.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Högermeny