Tyck till om tyreso.se

Tyresåns sjösystem

Här hittar du information om sjösystemet, Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Albysjön, Grändalssjön, Fatburen och övriga vattendrag. Samlad information finns även på webbplatsen för Tyresåns vattenvårdsförbund, www.tyresan.se.


Tyresån flyter upp i omgivningarna kring sjön Gömmaren i Huddinge och sträcker sig till Albysjön-Fatburen i Tyresö. I norr passerar systemet Stockholms södra förorter, i söder rinner vatten till från urskogsområdet Tyresta i Tyresö och Haninge. 


Tyresåns sjösystem

 • Albysjön

  Sjön lämpar sig för bad och fiske, men även för kanoting och brädsegling. Maskindrivna farkoster är förbjudna på grund av sjöns känslighet mot föroreningar, för friluftslivet och för skydd av det rika fågellivet.

 • Barnsjön

  Sjön är belägen mellan Trollbäcken och Bollmora. Vattnet rinner mot Tyresö-Flaten. Sjön nyttjas som fiske- och badsjö och utgör ett viktigt rekreationsområde för tätorten Tyresö.

 • Drevviken

  Drevviken, som delas med flera grannkommuner, har bottendjup på upp till 14 meter, omväxlande strandtopografi och två kommunala badplatser i Tyresö. Båt- och fiskesport är tillåten och fiskekort gäller.

 • Fatburen

  Den lilla sjön Fatburen är populär hos vinterfiskare. Sjöns omgivningar är natursköna. Vid inventeringen av vattenväxter 1998 visade det sig att sjön är en av kommunens finaste lokaler för vattenväxter.

 • Grändalssjön

  Sjön är belägen strax sydväst om Raksta fritidsområde. Sjöns utlopp finns i sjöns västra del och utloppsbäcken rinner mot Albysjön.

 • Långsjön-Tyresån

  Långsjön är grund, endast 6-7 meter på djupaste stället. Stränderna är branta och består av hällmarker, och det finns endast mindre bestånd av vass.

 • Tyresåns sjösystem och dess problematik

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till sjösystemet. Fallhöjden inom Tyresödelen är cirka 19 meter.

 • Tyresö-Flaten

  Sjön är intressant som bad- och fiskesjö. Den har djup på upp till 25,5 meter. Branta klippstränder medför låg förekomst av vattenvegetation.

 • Övergödda sjöar

  De flesta av sjöarna inom Tyresös del av sjösystemet provtas varje år för att följa miljötillståndet. Sjöarnas pH är högt, ofta mellan 7 och 8, med mycket god buffringsförmåga.

 • Övriga vattendrag i Tyresån

  I Follbrinksströmmen har en mindre bäck sin mynning, Stranddiket, som "rinner upp" centralt i Strandområdet, har ett provtagningsprogram för kontroll av eventuella läckage från före detta industrier.

Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-05-18