Tyck till om tyreso.se

Övriga sjöar

Några sjöar i Tyresö ligger utanför Tyresåns och Åvaåns sjösystem, dessa är Öringesjön, Ällmora träsk, Lillströmsträsk och Åva träsk.

Vid stranden av ÖringesjönVid Öringesjön. Foto: Göran Bardun

 

Ällmora träsk

Ällmora träsk, belägen på Brevikshalvön, har karaktären av skogssjö med höga klippor och ett humöst, klart vatten. På grund av dess näringsfattiga status är sjön något försurad av luftföroreningar och har därför kalkats (1984). Förnyad kalkning utfördes under vintrarna 1993 och 1999. På senare år har sjön klarat sig utan nya kalkningar. Sjön har ett värde som bad- och fiskesjö. Naturen i området är mycket vacker och speciell, med de höga klippbranterna i öst- och väster. I sjöns närhet finns en del intressanta växt- och djurarter.

I sjön råder förbud för att framföra motordrivna farkoster.

Närings- och försurningstillstånd: Låga fosfor- och kvävehalter. Ingen eller obetydlig buffringsförmåga. 


lillstromstrask_250

Lillströmsträsk. Foto: Göran Bardun.

Lillströmsträsk

Lillströmsträsk, mellan Ällmorafjärden och vägen till Vissvass, är en liten skogstjärn som är starkt försurad. Sjön hyser till största delen en flora som består av vitmossor ned till cirka tre meters djup.

 
Åva träsk

Åva träsk, belägen några hundra meter söder om Åva gård, är en sjö som är starkt överhumös och starkt försurad. Den hyser lite vass samt vitmossor.

 

Öringesjön
Öringesjön, belägen mellan Nacka och Tyresö kommuner, är relativt grund och hyser ett rikt fågelliv. Badplats finns vid Öringe och vanligtvis är vattnets kvalitet god ur bakteriologisk synvinkel. Sjön är grund med ett medeldjup på cirka 1,8 meter. Det största djupet är på drygt sju meter. Vattenvegetationen är artrik och en av Södertörns tio mest intressanta. Två sällsynta och hotade växtarter har hittats i sjön (1998). Dessa är upptagna på den svenska rödlistan för sällsynta och hotade arter (Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala). 

Föroreningsbelastningen är måttlig, men mindre mängder dagvatten når sjön från Rotvik, Tyresövägen och Öringeområdet. Sjön är naturligt näringsrik och de mycket grunda vikarna grundas upp och växer igen. Detta beror på den låga vattenomsättningen, att sjön är grund samt tillkommande näringsämnen från vägar, villatomter och hästhållning. Vid vintrar med lång isläggning så uppträder vissa år syrebrist i vattnet.

Närings- och försurningstillstånd: Höga fosfor- och kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga.

Mekanisk bekämpning av vattenvegetationen utfördes 1975, men resultatet var mindre lyckat. Detta misslyckande berodde på att bland annat vattenpest kunde tillväxa nästan ohämmat efter att ha finfördelats och området befriats från vass och annan växtlighet. Avverkning av vass har genomfört i delar av kommunen på kommunens vatten.

I december 2013 installerades en syresättande vattenluftare i sjöns södra del som kan förbättra syrgashalterna i denna del av sjön vintertid.

I sjön råder förbud för att framföra motordrivna farkoster.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny

Relaterad information