Tyck till om tyreso.se

Många åtgärder behövs för ekologisk balans i Tyresåns sjöar

Insatserna för att förbättra miljön i Tyresåns sjöar har medfört en halvering av fosforhalten i sjösystemet sedan 1990. Övergödning är fortfarande ett kvarstående problem, det krävs fler åtgärder för att nå god vattenstatus till år 2027.

Tyresåns vattenvårdsförbund har ett nytt pågående femårigt åtgärdsprogram för perioden 2016-2021.
I programmet föreslås ett mängd åtgärder för att minska övergödningen, öka den biologiska mångfalden, förbättra för det rörliga friluftslivet, minska översvämningsriskerna och återställa vattendrag till naturliga förhållanden.

- I Tyresö handlar det bland annat om att rena dagvatten från vägar och tätbebyggda områden och ansluta avlopp i tidigare sommarstugeområden till det kommunala nätet.

- Den som bor nära en sjö kan också göra en insats till exempel kan du välja att tvätta bilen i bilvårdsanläggning och att gödsla varsamt och undvika bekämpningsmedel i sin trädgård.

- Djurhållning nära sjömiljöer ska undvikas på grund av djurens stora påverkan på vattenmiljöerna genom sitt stora tillskott av fosfor och kväve via fekalier och urin.

Tyresåns sjösystem har över trettio sjöar, stora och små, från skogsbygd till tätort. I systemet ingår bland andra sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön. Sedan 1993 har har kommunerna inom Tyresån och Länsstyrelsen samarbetat för renare vatten i systemet, numera inom Tyresåns vattenvårdsförbund (från 2008). De ingående medlemmarna är Tyresö, Haninge, Huddinge, Stockholm, Botkyrka och Nacka kommuner.

Genom EU:s vattendirektiv har Sverige förbundit sig att se till att alla landets vatten uppnår en god status. För Tyresåns största sjöar - Orlången, Magelungen och Drevviken – anger de antagna miljökvalitetsnormerna att god status ska uppnås senast år 2021, med möjlighet till uppskov till år 2027. I dag har sjöarna måttlig status. Det största miljöproblemet är övergödning orsakad av allt större dagvattenmängder med mycket näringsämnen och tungmetaller med mera samt utsläpp från enskilda avlopp. Enligt EU:s vattendirektiv så är det endast ovanstående sjöar som är egentliga vattenförekomster enligt direktivets regelverk.

 
Läs mer:
Åtgärdsprogram för Tyresån 2016-2021

Det här är Tyresåns avrinningsområde (länk till översiktskarta)

Allt detta finns på Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida: www.tyresan.se

 

För mer information kontakta:
Michael Wzdulski förbundssekreterare Tyresåns vattenvårdsförbund, Stockholm vatten AB, tfn: 08-522 120 00 vxl, info@tyresan.se .


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny