Tyck till om tyreso.se

Dagvatten

Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve, fosfor och andra miljöstörande ämnen. Dagvatten är regnvatten från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten.

Dagvatten


Dagvatten

 • Dagvatten i Tyresö

  Med dagvatten avses allt regn-, spol- och smältvatten på såväl kvartersmark som allmän mark. Här kan du läsa riktlinjer och handlingsplan för dagvattenhantering i kommunen.

 • Dagvattendammar

  Dammarna anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningen sker genom en sedimentation av partikulära föroreningar i dammarna. Dammar ger mervärden såsom ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.

 • Dagvattenlösningar i gatumiljö (DAGLIG)

  Tyresö kommun bygger dagvattenlösningar i gatumiljöer för bättre dagvattenhantering och bättre trafikmiljöer.

 • Dina kemikalier påverkar livet i sjöar och hav

  Gör rätt när det gäller kemikalier som finns i skönhetsprodukter, färg och rengöringsprodukter. Om alla hjälps åt genom välja miljömärkta produkter, dosera rätt och lämna kemikalierester till miljöstationen så bidrar vi till en bättre miljö i sjöar och hav.

 • Hur mycket sväljer ett dagvattenavlopp?

  För en servisledning för dagvatten, så beror kapaciteten i ledningen på vilket material och lutning.

 • Riktlinjer för dagvattenhantering

  Tyresö kommuns riktlinjer för dagvattenhantering har arbetats fram som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten.

 • Tyresåns vattenvårdsförbund

  Inom förbundet samarbetar Tyresö kommun med kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Stockholms stad för att minska de negativa miljöeffekterna av dagvatten i de cirka 35 sjöar och deras tillrinningsområden som ingår i förbundets verksamhetsområde.

 • Översvämningsrisker

Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-07-11