Tyck till om tyreso.se

Grova träd i Tyresö - en bra miljöindikator

Ett arbete som bedrivits av Länsstyrelserna i Sverige från 2006 till 2013 var en inventering av grova träd i länen. Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har under 2008 startat en portal för insamlande om uppgifter om grova träd i Sverige. I Tyresö har vi sedan 10 år en inventering av kommunens grova träd.


Inventeringen av grova träd i länet

Ett grovt träd är ett träd som har ett visst "midjemått" och är på grund av sin höga ålder sällsynt. I och med att träden är gamla så har det utvecklats ett antal biotoper, livsmiljöer, i, på och i trädets närhet som gör att de ofta hyser ett antal sällsynta och ofta undanträngda arter av mossor, lavar, insekter, fåglar med flera organismgrupper.

En annan orsak för att vi vill veta mer var de grövre träden finns i kommunen är ur planeringssynpunkt, för att kunna ta hänsyn till de träd eller trädgrupper som om möjligt kräver extra hänsyn vid nya vägsträckningar till exempel.

I Stockholms län utförs av Länsstyrelsen sedan 2006 en inventering av kommunernas innehav av grova träd. Under 2013 blev den sista kommunen i länet inventerad.

Inventeringar av grova träd i Tyresö

Under hösten 2010 påbörjade Länsstyrelsen sin inventering av Tyresö kommuns grova träd. Samtidigt inventeras även Huddinge och Stockholms stad. 

I Tyresö har Ulf Johansson gjort en inventering av grova träd som ett eget initiativ och då redan 1996 och nedan redovisas delar av Ulfs resultat.

Metodik
Träden mäts i brösthöjd, 130 cm över marken eller vid det smalaste stället därunder. Flerstammiga eller sammanvuxna stammar har normalt ej accepterats. För att ett träd ska kunna kallas grovt har följande gränser för omkretsen av de olika trädslagen visat sig praktiska och rättvisande:
Ek 300 cm
Gran och tall 220 cm
Alm, ask, lind, lönn, al, asp, björk och sälg 200 cm
Oxel, rönn och vildapel 100 cm
En 50 cm
Av naturliga skäl har inte privatägda tomter inventerats. Om Du har grovvuxna träd på din tomt så får Du gärna höra av dig till Ulf, telefon 712 09 68.

Var finns de grova träden?
De grova träden finns ofta i mer kulturpåverkade områden. I tall- och granskogarna har de grova träden skattats under gångna århundraden. Så de flesta träden hittas i och vid hagmarker och i parkmarker kring slott och herresäten.

Var finns de grövsta träden i Tyresö?
- kring Tyresö slott
- kring Stormyra-Brakmaren-Storängen
- Kalvnäsets östra sida
- området runt Åvaviken
- Tyresö Strand
- Fornudden

Resultat i korthet
Resultat inom parantes anger det svenska rekordet. Enhet meter.
Ek 7.56 (13.45) Kyrkvägen (Snusbullraeken), 6.50 Slottets V sida, 6.45 Fornudden. Annars är Brakmaren-Stormyra en bra lokal med stora ekar. Totalt 14 ekar med en omkrets över 5.00 meter.
Alm 5.60 (7.30) vid Tyresö kyrka, 4.32 Brakmarstorpet, 3.82 Stormyra.
En gissning är nog att trädet vid kyrkan planterades vid kyrkans färdigställande 1640?
Ask 4.65 (7.30) V Stallviken, 4.44 vid Tyresö kyrka, 4.40 NO Tyresö kyrka. Området runt Tyresö slott har den största förekomsten av grov ask.
Lind 3.82 (9.60) Tyresö kyrka, 3.81 Tyresö slott, 3.68 Tyresö slott. Få grova lindar i kommunen.
Lönn 2.78 (6.20) Sandudden, 2.58 S. Prinsvillan, 2.57 S. Slottet.

Klibbal 3.50 (5.60) Follbrinksströmmen, 3.46 d:o, 3.40 S. Storängens båtklubb. Längs med Follbrinksströmmen finns 55 grova alstammar. I miljön kring Tyresö slott finns 70 st. En mycket hög siffra för Stockholms län!

Vårtbjörk 3.26 (4.76) Härsö V. sidan, ca 2.60 Sandudden, 2.51 Follbrinksströmmen.

Sälg 2.78 S. Stallviken, 2.70 Kalvnäset, 2.64 N. Övre kärret.

Asp 2.26 (4.40) N. Övre kärret (död högstubbe), 2.20 ca 500 m S. Övre kärret, 2.16 Boudden. Tyresta urskog på Haningesidan har många grova aspar.

Oxel 1.62 (5.63) Stavholmen, >1.60 Boudden (nedfallen). Eventuellt finns det ett exemplar ute på Ägnö.

Gran 2.78 (5.80 nedblåst 1945, nu 4.86) S. Åvaviken, 2.70 NNO Åva gård och S. Prinsvillan. Maxmått i Tyresta är 2.90 Lycksjöhagen (högstubbe).

Tall 2.82 (4.49) Tyresta strandbad, 2.70 V. Prinsvillan, 2.63 bäckravin NV Övre kärret.

En 0.70 (2.77) Stavholmen.


Nationell databas för uppgifter om Sveriges grova träd

Sveriges lantbruksuniversitet har en nystartad hemsida för allmänheten att lägga in uppgifter om grova träd, http://www.tradportalen.se/Observations.aspx Syftet är att på sikt få en god bild av förekomst och status för de grova träden i Sverige och kunna bibehålla en stor del av den omfattande biologiska mångfald som är knuten till de grova träden, med sina många livsmiljöer.

Många av träden kräver återkommande röjningar kring stam och för hamlade träd krävs återkommande hamling för att träden ska kunna fortleva. Levnadsbetingelserna ser helt annorlunda ut nu än för 50-100 år sedan i det gamla jordbrukssamhället. Det är även viktigt att se till att föryngringen av lövträd kan ske så det finns nya kandidater till grova träd i framtiden.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-02-15

Högermeny