Tyck till om tyreso.se

Miljöövervakning i Tyresö

 Kommunens miljöövervakning omfattar i korthet:

  • Provtagning av våra sjöar årsvis. Det som mäts är bland annat näringsämnen (fosfor och kväve), surhet (pH), siktdjup och syrgashalt (Länets sjöprovtagning).
  • Våra kustvatten provtas under sommar höst med avseende bland annat på kväve, fosfor, syrgashalt och siktdjup
    (Svealands kustvattenvårdsförbund). 
  • Insamling och inläggning av data i luftvårdsförbundets databas, som är gemensam för Stockholms och Uppsala län. 
  • Deltagande i arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund. Ett arbete som pågår sedan 1993 i nära samarbete med sjösystemets övriga kommuner och Länsstyrelsen.
  • Deltagande i nätverket Södertörnsekologerna. Gruppen bedriver sedan 1990 ett omfattande arbete i projektform med att upptäcka, beskriva och informera om Södertörns naturvärden.

 


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Högermeny